עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please ask any questions or more photos anytime - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

 

 

650. מסכת ראש השנה יומא סוכה תענית - Mesechta Rosh Hashana, Yoma, Succah, Ta'annis and מסכת שקלים ירושלמי Shekalim Yerushalmi - Printed Anton Schmid Vienna 1833 - excellent condition ....valued €1000 - for sale at €300 - $400

656. מסכת עירובין Mesechta Eruvin Printed Berlin 1865 ....valued € 500 - for sale at €150

657. מסכת יומא Mesechta Yoma Printed Budapest 1935 ....valued €250 - for sale at €150

 

 

660. מסכת בבא קמא Mesechta Bava Kama printed Berlin 1862 ....valued € 350 - for sale at €150

678. מסכת בבא בתרא & עבודה זרהTalmud Bava Basra & Avodah Zoro Printed Anton Schmid Vienna 1832 ...valued € 750 for sale at €300 - $400

 

 

679. מסכת גיטין & מסכת קידושין Talmud Gitin & Kidushin Printed Vilna 1897 ..valued € 500 for sale at €150

681. מסכת פסחים Mesechta Pesachim Printed in 1863 in Vienna by Zamarski & Dittmarsh - ornate cover page - [missing both covers] hence ...valued € 500 for sale at €150

682. מסכת זבחים & ערכין Mesechta Zevachim and Erchin Printed Warsaw 1878 ...valued €250 for sale at €150

133. מסכת מגילה נדפס ווילנא תרסב Mesechta Megila printed Vilna 1901 ... for sale at €40

 

 

We've found in our collection more seforim - see # 5 Gemorra's

Special price of USD$55 each or $200 for all 5 Gemorra's....

[1] מסכת ביצה printed Vilna 1928 [2] מסכת חולין printed Vilna 1923

[3] מסכת חולין printed Petrikov with stamps 1928

[4] מסכת סוכה printed Vilna 1911 [5] מסכת בבא בתרא printed Petrikov 1927

 

 

 

Seforim on the Talmud מפרשים על הש״ס

ראשונים & אחרונים על הש״ס

 

 

25. מהרשא Maharsha Printed in Vienna 1814 ... valued €2000 - for sale at €300 - $400

659. Complete מהרשא - Vol I & II Sefer MaHarSha Printed in Vienna 1814 ....valued € 2000 for sale at €300 - $400

661. הריטב״א על מס׳ עירובין Ritva on Mesechta Eruvin Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie - as printed in Slavita - printed 1859 ....valued € 750 for sale at €300 - $400

 

 

662. צלח [ציון לנפש חיה] על מס׳ ברכות עירובין ביצה Tzlach on Mesechta Brachos , Pesachim & Be'ah Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie - as printed in Slavita - printed 1856 ....valued € 750 for sale at €300 - $400

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €500 - for sale at €150

665. ספר חתם סופר על מס׳ חולין Chasam Sofer on Mesechta Chulin Printed Munkacs 1898 ....valued €250 - for sale at €150

 

 

666. חתם סופר שו״ת חלק חושן משפט Chasam Sofer - Printed Budapest in 1911 ....valued € 250 - for sale at €150

667. חתם סופר על מס׳ נדרים & חתם סופר על מס׳ שבת - Chasam Sofer on Mesechta Nedarim and Shabbos - bound together - Printed Vienna 1889 and Printed Warsws 1930 ...valued € 250 - for sale at €150

668. חתם סופר על מס׳ נדרים & כתב סופר שו״ת אבן העזר Chasam Sofer on Mesechta Nedarim & Kesav Sofer - bound together - printed 1887 Warsaw ....valued € 250 - for sale at €150

669. חתם סופר על מס׳ כתובות Chasam Sofer on Mesechta Kesuvos Printed 1908 - in Satmare Romania ....valued € 250 - for sale at €150

 

 

958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926 ...valued € 250 - for sale at €150

683. ספר בגדי יום טוב על מס׳ ביצה ע״י שלמה קלוגר printed Lemberg 1891 AND ספר תבואות השדה printed Lemberg 1893 - both bound together - excellent condition ...valued over € 500 for sale at €150

684. הפלאה ספר כתובה על מס׳ כתובות printed Lemberg 1897 AND ספר שבת אחים printed Lemberg 1897 AND שו״ת אורי וישעי Printed Lemberg / Lvov 1898 - all 3 bound together ...valued € 500 for sale at €150

 

 

685. ספר ערוך לנר על מס׳ יבמות Printed Petrikov 1914 ...valued € 350 for sale at €150

686. ספר חידושי המאירי על מס׳ פסחים Printed Bilgoraj , Lublin 1926 ..valued € 500 for sale at €150

 

 

687. ספר שמחת יום טוב על מס׳ ביצה Printed Warsaw 1881 bound together with ספר חידושי מהרא״ל Printed Warsaw 1884 ...valued € 250 for sale at €150

688. ספר גבורות ארי על מס׳ תענית Gevuras Ari of the Shaages Arye Printed 1862 Vilna ...valued € 250 for sale at €150

689. ספר בית הבחירה המאירי נדרים נזיר סוטה Printed New York 1944 ...valued € 100 for sale at €40 - $55

 

31. מסכת בבא בתרא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Basra from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... for sale €150

57. מסכת בבא מציעא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... for sale €150

 

 

 

6. ספר חידושי הרשבא על שבע שיטות Sefer Chidushei HaRashba printed Lemberg 1860 ...valued at € 400 - for sale €150

7. שאלות ותשובות רבינו אשר Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher printed 1885 in Vilna ... valued at € 400 - for sale €150

23. ספר שפתי חכמים על מס ברכות Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos printed Pressborg 1898 ... valued at € 200 - for sale €150

90. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer on Mesechta Shavuos & Mesechta Nidah with Hilchos Nidah printed Warsaw 1902 ... valued at € 475 for sale at €150

 

 

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... valued at € 800 - for sale € 150

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 for sale € 150

115. ספר שיטה מקובצת Sefer Shita Mekubetzes printed Lemberg 1861 ... valued at € 1200 - for sale at €150

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - for sale € 150

 

 

 

253. עצמות יוסף Printed Lemberg 1877 bargain at €150

265. חידושי מסכת שבועות להריטבא Printed Lemberg 1828 bargain at €150

278. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn - stamps and signatures bargain at €150

 

 

85. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer volume II on Mesechta Pesachim printed Jerusalem 1893 ... valued at € 375 - for sale €150

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - for sale € 150

 

 

 

690. הלכות רב אלפס - eleven Volumes of the RIF - Printed Amsterdam 1820 - each with stamp of the Censor "zydowskich" of Poland ...set valued at €1000 each - for sale €400 - $500

 

עין יעקב & מנורת המאור

אגודת הש״ס "Agodos haShas" including - Ein Yaakov & Menoras HaMaor

 

 

670. עין יעקב Ein Yakov vol III Bava Kama=> Niddah - unknown year of printing - circa 1850 - unknown place ....valued € 250 - for sale at €150

671. מנורת המאור Menoras HaMaor Vol I Printed in 1866 Stettin - Szczecin ....valued € 250 - for sale at €150

672. מנורת המאור - Menoras HaMaor Printed in 1857 Lemberg Lvov ....valued € 250 - for sale at €150

673. עין יעקב Vol II from Bava Kama to Nidah - unknown year of printing ....valued € 250 - for sale at €150

 

 

991. עין יעקב חלק חמישי printed Vilna 1883 with stamp of Polische synagoge Konigsberg ....more details €150

992. ספר מנורת המאור printed Vilna 1873....more details €150

993. ספר מנורת המאור printed Vilna 1875 ....more details €150

994. ספר מנורת המאור printed Vilna 1878 ....more details €150

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר