עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Reprints & Ornate Books

 

 

401. Limited edition 1986 reprint of Handwritten Siddur HaPardes - SOLD

402. Kedushas Levi קדושת לוי reprint of Warsaw 1890 edition ....more details €40 / $55

403. ספר אור ה׳ Sefer Or Hashem of kabbalist Chasdai Crescas - reprinted 1969 limited edition ....more details €40 / $55

405. ספר שנות דור ודור Collectors Manuscripts of Handwritten Letters of Rabbis & 1st cover editions of books Printed in Glossy paper - Printed 1999 - Created by Reuven Dessler Cleveland Ohio ...more details $100

 

 

409. Katastrophen zeit des Slovakishcen Judentums - printed 1972 in Tel Aviv - compiled by Aron Grunhut - out of print - written in German - with historical information and many photos of the Pressburg - Bratislava Jewish community of Slovakia prior to WWII ....more details $100

410. Juden in Ostpreußen -History of Jewish Communities of East Prussia - Konigsberg by Ronny Kabus printed 1998 ....more details $100

411. The Jews of Cracow by Eugeniusz Duda - with many photos of Jewish community prior to WWII - Hardcover printed 1999 ....more details $100

 

 

 

412.ספר תיקוני הזוהר and עם ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Tikunei HaZohar with Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe - reprinted 1987 Limited Edition of Extra Large Size - 450 pages - Large print ....more details SOLD

413. ספר הזוהר עם פירוש הסולם רבי אשלג זצל set of 10 volumes of Zohar with explanation by Rabbi Yehuda Ashlaz ztl printed 1975 ....more details SOLD

414. ספר שערי ציון עם ספר יצירה by Kabbalist Reb Nosson Nota disciple of Reb Chaim Vital - includes Sefer Yitzerah ....more details SOLD

415. ספר תיקוני הזוהר a 1974 reprint of Zhitomyr Tikunei haZohar ....SOL D

 

 

416. ספר תיקוני הזוהר a pocket size 1974 reprint ofTikunei haZohar ....more details €40 - $55

417. לקט תפילות סגולות Set of 3 books - the kabbalist prayers and segulah's of Rabbi Sharabi printed 1995 ....more details €100 - $130

418. ספר אגרות ותשובות לרמב״ם printed 1972 includes Iggeret Teiman [yemen] and Hatzlacha [Success] ....more details €40 - $55

419. ספר אור ישראל & כוכבי אור of Rabbi Yisroel Salanter- reprinted London 1961 ....more details €100 - $130

 

 

420. ספר שבט מוסר reprinted New York 1955 ....more details €40 - $55

421. ילדי טהרן מאשימים story of Polish children refugees that went via Tehran in WWII ....more details $100

422. ספר אור לשמים של ר׳ מאיר הלוי - reprinted 1972 from original Lublin 1912 edition ....more details €40 - $55

423. ספר פרקי דרבי אליעזר - voweled and new typsetting - printed 2006 ....SOLD

 

 

424. ספר בית מדות Yechiel ben Yekusiel - constantinople 1511 edition reprinted by Greggs 1971 ....more details €40 - $55

425. ספר קול ששון rerprinted in 1973 of Livorno edition ....more details €40 - $55

426. ספר דעת הקדושה להרמב״ן printed New York 1979 ....more details €40 - $55

427. ספר רזיאל המלאך Sefer Raziel HaMalach printed 1981 ....more details €40 - $55

 

 

428. ספר ברכת המזון והגדה reprinted 1979 of Amsterdam 1750 edition ....more details €40 - $55

430. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe ....more details €100 - $130

 

 

 

 

433.ספר תיקוני הזוהר and עם ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Tikunei HaZohar with Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe ....more details €100 - $130

434. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe - reprinted 1987 Limited Edition of Extra Large Size - 450 pages - Large print ....more details €100 - $130

435. ספרי ספרא & מכילתא in 3 volumes reprint of Venice 1546 ....more details €100 - $130

 

 

436. ספר מדרש רבה in 2 volumes - mint condition ....more details €150 - $200

437. ספר פרקי רבי אליעזר - pirkei deRebi Eliezer - reprinted Warsaw edition ....more details €100 - $130

438. ספר סמיכת לחיים - Chaim Palagi - reprinted Salonika edition ....more details €100 - $130

439. שער מאמרי רשב״י של ר חיים וויטאל - reprinted 1959 including peirush on Sefer Tikunim ....more details €100 - $130

 

 

 

440. ספר לב אהרן ־ רבי אהרן אבן חיים reprinted Venice 1609 edition ....more details €100 - $130

441. מדרש ירושלם in english printed 1984 - large gift size - by Daniel Sperber ....more details €100 - $130

 

Reprints of Tehillim & Special Books

 

 

442. ספר תהילים Large size - Large Print - Sefer Tehillim Psalms ....more details €100 - $130

444. ספר תהילים ישמח משה of Yismach Moshe - Reb Moshe Teitelbaum ....SOLD

 

 

 

446. ספר תהילים in כתב אשורית Elegant Tehillim printed in Sefer-Torah letters ....SOLD

447. ספר תהילים printed by Tiferes Tiveria ....SOLD

448. ספר תהילים חתם סופר - Chasam Sofer - Tehillim Psalms ....more details SOLD

449. ספר תקונים ־ שדי תפוחים limited edition of Sefer Tikunim ....more details €300 - $400

 

 

490. ספר כוכבי אור printed by Breslov ....more details €40 - $55

491. ספר ונפשי יודעת מאד A book created by prophecies of autistic children working with computers to communicate their inspired and prophetic thoughts ....more details €40 - $55

 

 

492. ספר שערי קדושה of Rabbi Chaim Vital ....more details €100 - $130

493. ספר נועם אלימלך Noam Elimelech printed 1990 ....SOLD

494. ספר מחזה עינים וגיא חזיון of the Maggid of Brisk - Reb Elyokim Getzel Levitan ....more details €100 - $130

495. מחזור לראש השנה וספר הנהגות ראש השנה ברסלב 2 Breslov Books - Machzor for Rosh Hashana and "Hanhogos" for Rosh Hashana ....more details €100 - $130

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר