עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 7 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #300 => #400

 

 

311. המאסף גליוני שבועי ע״י בן ציון קואינקה Printed Jerusalem 1897 ...valued over € 250 - - for sale at $100

312. ספר אוצר אגדות Printed Pressburg 1877 ...valued over € 250 -- for sale at $100

313. ספר מורה נבוכים in hebrew and german translation printed Berlin 1920 ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

314. ספר ראשית דעת printed Warsaw 1922 ...valued over € 250 -- for sale at $100

315. נדחי ישראל printed 1875 ...valued over € 250 -- for sale at $100

316. ספר פרח לבנון Printed Warsaw 1928 ...valued over € 250 -- for sale at $100

317. ספר מי מנוחות Printed Jerusalem 1905 ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

318. ערבי נחל על התורה Printed Petrikov 1888 ...valued over € 250 -- for sale at $100

319. ספר ים של יהודה of יהודה אלטמאנן Printed 1926 וואיטצן Hungary ...valued over € 250 -- for sale at $100

320. קונטרס דבר בעתו Printed 1929 Lakompak, Hungary ...valued over € 250 -- for sale at $100

321. קונטרס דברי אמת Printed 1925 Paks Lakonpak Hungary ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

322. שו״ת כפי אהרן Printed 1933 Munkach Mukacevo ...valued over € 250 -- for sale at $100

323. ספר תורת חיים Printed 1927 Oradea - Grosswardein ...valued over € 250 - SOLD

324. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1886 ...valued over € 250 -- for sale at $100

325. ספר המדרש והמעשה Printed Petrikov 1913 ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

326. ספר תורת משה printed Munkacs 1912 ...valued over € 250 -- for sale at $100

327. מדרש רבינו בחיי על התורה Printed 1941 grossvardin - NagyVarad Vol I ...valued over € 250 -- for sale at $100

329. מטה אפרים Printed 1935 Kleinvardin ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

330. דברי יחזקאל of Shinova Rebbe Halberstam - unknown year or place of printing ...valued over € 250 -- for sale at $100

331. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1921 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

332. ספר מדרש רבה בראשית שמות Printed Warsaw 1923 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

333. ספר דורש לציון Printed Warsaw 1880 ...valued over € 250 -- for sale at $100

 

 

334. ספר משה ידבר - vol I - בראשית שמות Printed Budapest 1927 ...valued over € 250 - - for sale at $100

336. ספר שערי ירושלים וספר המנהגים bound together Printed 1879 & 1884 Warsaw ...valued over € 250 - - for sale at $100

337. ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון אברהם בר חייא Printed Leipzig 1865 ...valued over € 250 - - for sale at $100

 

 

338. ספר תשב״ץ Printed Warsaw 1902 ...valued over € 250 - - for sale at $100

340. ספר דרשות אליעזר Printed Kedainiai Lithuania 1928 ...valued over € 250 - - for sale at $100

 

 

342. ספר חכמת אדם Printed 1861 Stettin Sczeczin ...valued over € 250 -- for sale at $100

344. ספר זרע יצחק Printed 1933 Kedainiai Lithuania ...valued over € 250 - for sale at €40

345. ספר שיח אליעזר Printed 1906 Vilna ...valued over € 250 - for sale at €40

347. ספר תיקון עולם Printed 1936 Munkach - Mukacevo ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

 

 

355. תורה חמשה חומשי תורה With Rashi and שפתי חכמים - Printed in Vienna by Anton Schmid 1812 - incomplete set of Chumashim 4 volumes [Shmos is missing] [in red binding in above photo] .... valued € 800 - $150 each

 

350. תורה ספר שמות Sefer Shmos "Exodus" - Torah Printed Vienna 1821 In Hebrew & Italian by Yitzchok Shmuel Isaaco Reggio [in green binding in photo below] ....valued € 300 - - for sale at $100

 

 

360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos "Exodus" Printed 1859 Vilna ...valued €250 - for sale at $100

362. ספר ויקרא Chumash Vayikra & . ספר במדבר Chumash Bamidbar Printed Berlin Germany in 1862 ....valued €250 - for sale at $100

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued € 250 - for sale at $100

365. ספר דניאל עזרא נחמיה Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834 ..valued € 250 - - for sale at $100

 

 

367. ספר ירמיה Printed Offenbach 1819 - signed Grunfeld - Wurzburg ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

For sale at €40 / $55 - see - "KarlsruheBibles"

 

. ספר ירמיהו נדפס קארלסרוא Sefer Yirmiyahu printed Karlsruhe in 1829 [ we have TWO of these available]

. ספר יחזקאל Yechezkel printed Karsruhe 1830 [we have TWO of these available]

- ספר ישעיה Yeshaya printed Karlsruhe 1827

- ספר תרי עשר minor prophets - printed Karlsruhe 1827

- נביאים ראשונים Books of Samuel - Shmuel Aleph and Shmuel Beis printed Karslruhe 1827

 

Each valued at €100 - for sale at €40 / $55 - see - "KarlsruheBibles"

 

 

KrotoszynBibles at €40 / $55 each - $300 for the set

 

KrotoszynBibles.html

The following 22 volumes KrotoszynBibles are available at $55 each including freight and insurance

 

TORAH

- Shmos printed 1842

- Vayikra printed 1842 [ we have 2 available ]

- Bamidbar printed 1843 [ we have 2 available ]

- Devarim printed 1842

 

Nach

- Yehoshua, Shoftim, Shmuel & Melachim printed 1839

- Dvrei Hayamim printed 1843

- 10 prophets - trey-oser - printed 1843

- Mishlei, Iyov, Daniel, Ezra & Nechemiah Printed 1842

- Yeshaya, Yirmiya, Yechezkel printed 1840

 

- Yeshaya, Yirmiya printed 1842 - in Kortshin / Lemberg printers

 

And a Set of 10 Volumes of Nach - with brown binding

Each volume $55 - will sell this set as a set for $300

 

- Yehoshua & Shoftim printed 1839

- Shmuel I & II printed 1839

- Kings - Melachim printed 1839

- Divrei Hayamim printed 1843

- Yeshaya printed 1840

- Yirmiya printed 1841

- 10 minor prophets printed 1843

- Psalms Tehillim printed 1843

- Daniel, Ezra & Nechamiah printed 1843

- Mishlei & Iyov printed 1842

 

Full details see KrotoszynBibles

 

 

369. ספר איוב Printed 1805 Furth by Isaac David Zirndorfer - stamped M Nussbaum Lehrer ...valued over €300 - - for sale at $100

370. ספר אוצר כל כלי חמדה על ספר משלי Printed 1872 Vilna - stamp of Gershon Stern ...valued over €300 - - for sale at $100

371. ספר שער בת רבים על חמש מגילות Printed Petrikov 1902 ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

372. ספר דברי הימים עזרא נחמיה אסתר Hebrew and English printed - unusual as back-to-front - printed England circa 1820 ...valued over €300 - - for sale at $100

373. ספר מלכים ודברי הימים printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - - for sale at $100

375. ספר כתב סופר על תורה Printed Vienna 1883 ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

376. מגלת רות Printed Przemysl 1893 ...valued over €100 - - for sale at $100

377. ספר משלי ישראל דובנער מגיד of Dubno Maggid Printed 1882 in yiddish ...valued over €100 - - for sale at $100

 

 

379. 3 seforim bound together - [1] שנים עשר דרושים לרבינו נסים Printed Warsaw 1875 [2] שנים עשר דרושים מהר״י מינץ Printed Warsaw 1875 [3] ספר שער השמים לרבינו גרשון printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

380. ספר חק לישראל ויקרא complete and stamped Printed 1898 ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

381. מחזור שלש רגלים incomplete printed 1750 Furth ...valued over €100 -- for sale at $100

382. ספר הערוך complete - Printed 1912 Lublin ...valued over €100 - - for sale at $100

383. ספר צאינה וראינה ויקרא במדבר דברים Printed Warsaw 1909 ...valued over €100 - - for sale at $100

 

 

384. ספר שער המלך עם טעם המלך Printed Prag 1801 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

386. מדרש שמות ויקרא - ספר הילקוט unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

387. ספר תולדות ישראל בראשית Printed 1937 Kleinvardin - Kisvarda ...valued over €300 - for sale at €40

388. שמחת יום טוב of Yom Tov Elgazu Printed Saloniki 1794 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

391. שלחן ערוך אורח חיים unknown year - circa 1750 ...valued over €250 - for sale at €150 -$200

 

 

394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827 ...valued over €300 - - for sale at $100

395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - - for sale at $100

397. חידושי מהרש״שך בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא unknown year and missing covers ...valued over €300 - - for sale at $100

 

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Bargain €40 מציאות]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר