עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 4 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #150 => #199

 

 

150. ספר מחזה המנורה Sefer Machze Hamenorah, peirush on Sefer Koheles, printed Petrikov 1909 ... REDUCED to €40 - $55

153. ספר תולדות היהודים נדפס ברדיטשוב Sefer Toldos HaYehidim printed in Berditchov 1903 ...REDUCED to €40 -$55

 

 

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €400

157. תקון ליל שבועות נדפס ווין תרכא Sefer Tikun Leil Shavuos printed Vienna 1861 ...REDUCED to €40 -$55

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

159. ספר למודי ה נדפס לעמברג Sefer Limudei Hashem printed - stamped - Teifenbrunner of Nowy-Sacz - Sanz - printed in Lemberg 1899 ... REDUCED to €40 -$55

 

 

160. ספר פלח הרימון Sefer Pelach HaRimon printed in Lemberg approx 1902 ... REDUCED to €40 -$55

161. ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim printed in Munkacs 1886 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

162. ספר ערוך שי Sefer Aruch Shai printed Hungary 1931 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון Sefer Mishne HaTalmud printed 1912 Hungary ...REDUCED to €40 -$55

 

 

166. ספר משרת משה Sefer Mishras Moshe on Rambam printed 1851 .. REDUCED to €40 -$55

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale € 400

198. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Czernowiz 1840 ...for sale at €400

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר