עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 1 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #1 => #49

 

 

2. ספר עיטור בכורים ערוך לנר על מסכת סוכה Sefer Itur Bikurim - Sefer Aruch LeNer on Mesechta Succah Printed 1857 in Altuna ...valued at € 400 - for sale at $100

 

 

 

5. משניות חלק ג סדר נשים נדפס פיורדא Mishnayos Seder Noshim Printed Amsterdam by David Zirndorfer of Fiorda Furth 1813 ... valued at € 2,000 - reduced to €300 - $400

6. ספר חידושי הרשבא על שבע שיטות Sefer Chidushei HaRashba printed Lemberg 1860 ...valued at € 400 - for sale at $200

7. שאלות ותשובות רבינו אשר Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher printed 1885 in Vilna ... valued at € 400 - for sale at $200

8. מחזור חלק שני לשלש רגלים Machzor volume II for Shelosh Regalim printed Vilna 1844 ... valued at € 400 - for sale at $100

 

 

11. ספר שם משמואל Sefer Sheim meShmuel printed 1939 by Rabbi David Halpern in Kassa Hungary ...valued at € 400 - for sale at $100

13. ספר עט סופר נדפס פאקש Sefer Et Sofer printed Faks in 1887 ...valued at € 200 - for sale at $100

14. ספר ויאמר בועז נדפס גרבה Sefer VaYomer Boaz printed in Djerba Tunisie 1948 by Boaz Haddad ... valued at € 200 - for sale at $100

 

 

16. ספר מגילת תענית Sefer Megillas Ta'anis printed Warsaw 1874 ... valued at € 200 - for sale at $100

17. ספר שיר השירים עם ביאור דברי ידידיה Sefer Shir HaShirim with Divrei Yedidya printed Vilna 1895 ...valued at € 200 - for sale at $100

18. ספר בית תלמוד Sefer Beis Talmud By Izaak Hirsch Weiss of Vienna printed Pressborg 1881 ...valued at € 200 - for sale at $100

19. ספר בית יוסף על מס ברכות נדפס מישקאלץ Sefer Beis Yosef on Mesechta Brachos by Avrohom Dihrenfeld of Papa printed 1937 by Friedman Beni in Miskolc ...valued at € 200 - for sale at $100

 

 

20. ספר אפיקי יהודה Sefer Afike Yehuda Printed Lemberg 1912 ...valued at € 200 - for sale at $100

22. ספר אמונת זרעים Sefer Emunas Zru'im Printed Warsaw, Poland 1927 ... valued at € 200 - for sale at $100

23. ספר שפתי חכמים על מס ברכות Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos printed Pressborg 1898 ... valued at € 200 - for sale at $200

 

 

27. ספר החיים Sefer HaChayim printed 1935 Ungarn קליינווארדייןHungary with stamp of Rabbi Schneebalg London ...valued at € 200 - for sale at $100

28. ספר פתחא זוטא על הלכות חלה Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch Printed גראסווארדיין 1937 Oradea Hajdunanas...valued at €200 - for sale at $100

 

 

29. ספר יערות דבש חלק ראשון וחלק שני Sefer Ya'aros Devash printed Lublin Poland 1875 ...valued at € 200 - for sale at $100

31. מסכת בבא בתרא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Basra from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - for sale at $100

32. תשובות הרשבא המיוחות להרמבן Teshuvos HaRashba on Ramban printed Warsaw 1882 ... valued at € 200 - for sale at $100

 

 

34. ספר אור הישר Sefer Or Hayosher Printed London 1925 ... valued at € 200 - for sale at $100

37. שות רבי עקיבא איגר Sha'alos UTeshovos Rabbi Akiva Eiger Printed Warsaw approx 1920's ... valued at € 200 - for sale at $100

39. ספר כתב סופר חידושים ופלפולים על מסכת חולין Sefer Ksav Sofer on Mesechta Chulin printed in Budapest Hungary 1938 ... valued at € 200 - for sale at $100

 

 

40. ספר חדושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות Sefer Chidushei Rabbi Aharon Halevi of Brisk on Mesechta Kesuvos printed Jerusalem 1956 ... valued at € 200 - for sale at $100

41. ספר ההשלמה חלק שני וחלק שלישי Sefer Hahashlama of the RIF on Seder Nezikin Volume II and Volume III printed Warsaw 1907 ... valued at € 200 - for sale at $100

42. ספר חזון איש קדשים ספר שני Sefer Chazon Ish on Mesechta Kodshim volume II printed Jerusalem 1947 ... for sale at $100

44. ספר לפלגת ראובן Sefer LifLegos Reuven Volume II printed 1946 Jerusalem by Horeb Orphanage Jerusalem ... for sale at $100

 

 

46. ספר תורת החסידים הראשונים Sefer Toras HaChassidim Harishonim printed Jerusalem 1930 ... for sale at $100

47. מדרש זוטא פירוש שלמה באבער Medrash Zuta with notes from Shlomo Buber of Lvov printed 1893 in Berlin .. for sale at $100
48. ספר תולדות שמואל חלק ראשון Sefer Toldos Shmuel vol I printed Satoraljaujhely 1930 ... valued at € 200 - for sale at $100

49. ספר חתם סופר שאלות ותשובות חלק שביעי Sefer Chassam Sofer Sha'alos uTeshuvos vol 7 printed Munkacs 1912 ..for sale at $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר