עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped]

 

Full Online Stocklist

[CTRL] + [F] helps you SEARCH this PAGE

By using the function on your keyboard:- [CTRL] + [F]

 

[Page 1 #1=> #49]

 

2. ספר עיטור בכורים ערוך לנר על מסכת סוכה Sefer Itur Bikurim - Sefer Aruch LeNer on Mesechta Succah Printed 1857 in Altuna ...valued at € 400 - for sale at $100

5. משניות חלק ג סדר נשים נדפס פיורדא Mishnayos Seder Noshim Printed Amsterdam by David Zirndorfer of Fiorda Furth 1813 ... valued at € 2,000 - for sale $300

6. ספר חידושי הרשבא על שבע שיטות Sefer Chidushei HaRashba printed Lemberg 1860 ...valued at € 400 - for sale €150

7. שאלות ותשובות רבינו אשר Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher printed 1885 in Vilna ... valued at € 400 - for sale €150

8. מחזור חלק שני לשלש רגלים Machzor volume II for Shelosh Regalim printed Vilna 1844 ... valued at € 400 - for sale at $100

11. ספר שם משמואל Sefer Sheim meShmuel printed 1939 by Rabbi David Halpern in Kassa Hungary ...valued at € 400 - for sale at $100

 

13. ספר עט סופר נדפס פאקש Sefer Et Sofer printed Faks in 1887 ...valued at € 200 - for sale at $100

14. ספר ויאמר בועז נדפס גרבה Sefer VaYomer Boaz printed in Djerba Tunisie 1948 by Boaz Haddad ... valued at € 200 - for sale at $100

16. ספר מגילת תענית Sefer Megillas Ta'anis printed Warsaw 1874 ... valued at € 200 - for sale at $100

17. ספר שיר השירים עם ביאור דברי ידידיה Sefer Shir HaShirim with Divrei Yedidya printed Vilna 1895 ...valued at € 200 - for sale at $100

18. ספר בית תלמוד Sefer Beis Talmud By Izaak Hirsch Weiss of Vienna printed Pressborg 1881 ...valued at € 200 - for sale at $100

19. ספר בית יוסף על מס ברכות נדפס מישקאלץ Sefer Beis Yosef on Mesechta Brachos by Avrohom Dihrenfeld of Papa printed 1937 by Friedman Beni in Miskolc ...valued at € 200 - for sale at $100

20. ספר אפיקי יהודה Sefer Afike Yehuda Printed Lemberg 1912 ...valued at € 200 - for sale at $100

22. ספר אמונת זרעים Sefer Emunas Zru'im Printed Warsaw, Poland 1927 ... valued at € 200 - for sale at $100

23. ספר שפתי חכמים על מס ברכות Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos printed Pressborg 1898 ... valued at € 200 - for sale €150

 

27. ספר החיים Sefer HaChayim printed 1935 Ungarn קליינווארדייןHungary with stamp of Rabbi Schneebalg London ...valued at € 200 - for sale at $100

28. ספר פתחא זוטא על הלכות חלה Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch Printed גראסווארדיין 1937 Oradea Hajdunanas...valued at €200 - for sale at $100

29. ספר יערות דבש חלק ראשון וחלק שני Sefer Ya'aros Devash printed Lublin Poland 1875 ...valued at € 200 - for sale at $100

30. ספר חתם סופר חלק אורח חיים Sefer Chasam Sofer שאלות ותשובות, Printed Vienna 1895 ...valued at € 200 - for sale at $100

31. מסכת בבא בתרא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Basra from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - for sale at $100

32. תשובות הרשבא המיוחות להרמבן Teshuvos HaRashba on Ramban printed Warsaw 1882 ... valued at € 200 - for sale at $100

34. ספר אור הישר Sefer Or Hayosher Printed London 1925 ... valued at € 200 - for sale at $100

 

37. שות רבי עקיבא איגר Sha'alos UTeshovos Rabbi Akiva Eiger Printed Warsaw approx 1920's ... valued at € 200 - for sale at $100

39. ספר כתב סופר חידושים ופלפולים על מסכת חולין Sefer Ksav Sofer on Mesechta Chulin printed in Budapest Hungary 1938 ... valued at € 200 - for sale at $100

40. ספר חדושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות Sefer Chidushei Rabbi Aharon Halevi of Brisk on Mesechta Kesuvos printed Jerusalem 1956 ... valued at € 200 - for sale at $100

41. ספר ההשלמה חלק שני וחלק שלישי Sefer Hahashlama of the RIF on Seder Nezikin Volume II and Volume III printed Warsaw 1907 ... valued at € 200 - for sale at $100

42. ספר חזון איש קדשים ספר שני Sefer Chazon Ish on Mesechta Kodshim volume II printed Jerusalem 1947 ... for sale at $100

44. ספר לפלגת ראובן Sefer LifLegos Reuven Volume II printed 1946 Jerusalem by Horeb Orphanage Jerusalem ... for sale at $100

46. ספר תורת החסידים הראשונים Sefer Toras HaChassidim Harishonim printed Jerusalem 1930 ... for sale at $100

47. מדרש זוטא פירוש שלמה באבער Medrash Zuta with notes from Shlomo Buber of Lvov printed 1893 in Berlin .. for sale at $100
48. ספר תולדות שמואל חלק ראשון Sefer Toldos Shmuel vol I printed Satoraljaujhely 1930 ... valued at € 200 - for sale at $100

49. ספר חתם סופר שאלות ותשובות חלק שביעי Sefer Chassam Sofer Sha'alos uTeshuvos vol 7 printed Munkacs 1912 ..for sale at $100

[Page 2 #50=> #99]

 

50. הלכות פסוקות מן הגאונים Hilchos from Goanim by Yoel Miller printed Krakau, Poland 1893 ... for sale at $100

51. ספר חובת הלבבות Sefer Chovos Halevovos printed Lemberg 1862 ... valued at € 800 - for sale at $100

52. ספר אהל יעקב על ספר דברים Sefer Ohel Ya'akov on Devarim printed Warsaw Poland 1928 ... for sale at $100

53. דרשות הרמה לכל שבתות השנה Drashos of the Remah printed Vilna 1909 ... valued at € 200 - for sale at $100

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at € 600 - for sale at $100

56. ספר תולדות שמים ספר אבן משה Sefer Toldos Shomayim veAretz printed Warsaw 1884 ... valued at € 600 - for sale at $100

57. מסכת בבא מציעא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - for sale at $100

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... valued at € 800 - for sale at $100

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 for sale at $100

63. ספר חמדת הנפש Sefer Chemdas Hanefesh printed Warsaw 1897 ...valued at € 400 - for sale at $100

64. ספר שאלות ותשובות מהראל Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl printed Warsaw 1903 ...valued at € 400 - for sale at $100

65. ספר ליקוטי סופר Sefer Likutei Sofer printed Paks Hungary 1921 ...valued at € 400 - for sale at $100

66. ספר שאלות ותשובות משיב דבר Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar printed Warsaw 1894 for sale at $100

67. ספר מהרם שיק על תריג מצות חלק ראשון נדפס מונקאטש Sefer Maharam Shik printed in Munkacs 1895 for sale at $100

69. ספר תוספות ריד נדפס לבוב Sefer Tosfos R"ID printed Lemberg Lvov 1868 ... valued at € 500 - for sale at $100

71. ספר חידושי המאירי על מס פסחים Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland ... valued at € 600 - for sale at $100

73. ספר לבושי שרד Sefer Levushei Serad printed 1833 Vilna "under censorship of Academia of Vilna" ... valued at € 2,500 - for sale € 400

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued at € 2,500 - for sale €400

75. ספר משיב נפש על מס פסחים Sefer Mayshiv Nefesh on Mesechta Pesachim printed Munkacs 1905 ... valued at € 1,000 - for sale € 400

 

76. ספר רמון פרץ נדפס מישקאלץ Sefer Rimon Peretz printed Miskolc Hungary 1939 ... valued at € 1,000 - for sale €400

77. ספר צבי וחמיד Sefer Tzvi veChomid of Rabbi Tzvi Rozanski of Vilna printed Vilna 1910 ... valued at €200 - for sale at $100

78. קרית ספר של משה מטראני Kiryas Sefer of Rabbi Moshe Matrani printed Warsaw 1902 ... valued at € 975 - for sale at $100

79. ספר בנין דוד Sefer Binyan Dovid on Breishis of Rabbi Dovid Meisels printed Satoraljauhely 1941 ... valued at € 625 - for sale at $100

80. ספר חינא דחיי Sefer China deChaya printed Petrikov 1908 ... valued at € 325 - for sale at $100

81. ספר יד אהרן Sefer Yad Aharon printed Petrikov 1922 ... valued at € 275 - for sale at $100

82. ספר שאלות ותשובות מצפה אריה Sefer Shaalos uTeshovos Mizpeh Arye printed Lemberg 1880 ... valued at € 325 - for sale at $100

83. ספר אוצר חיים וקנטרס הדרת צבי Sefer Otzar Chayim printed Vilna 1899 ... valued at € 275 - for sale at $100

84. ספר שאלות ותשובות בית לוי Sefer Shaalos uTeshovos Beis Levi of Rabbi Levi Shapira printed 1912 Vilna ... valued at € 475 - for sale at $100

85. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer volume II on Mesechta Pesachim printed Jerusalem 1893 ... valued at € 375 - for sale at $100

86. ספר אור שמח Sefer Or Sameach printed Warsaw 1904 ... valued at € 425 - for sale at $100

87. ספר המנוחה הגאון רבינו מנוח Sefer hamanoach by Rabbein Manoach printed Pressburg 1877 ... valued at € 1200 - for sale at $1000

88. ספר כפות תמרים Sefer Kapos TeMarim printed 1832 by Saul Mayerhoffer Prague ... valued at € 2500 - for sale at $1000

89. ספר זכרון מנחם Sefer Zichron Menachem printed Warsaw 1924 ... valued at € 425 for sale at $100

90. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer on Mesechta Shavuos & Mesechta Nidah with Hilchos Nidah printed Warsaw 1902 ... valued at € 475 for sale at $100

91. ספר ברכת אברהם Sefer Bircas Avrohom printed LEEK, by Goldberg from Paris 1859 ... valued at € 325- for sale at $100

92. ספר חרש אבן Sefer Cheresh Even on Bamidbar & Devarim, printed 1934 in Nogradkallo Ujpest, Hungary, written by Rabbi Moshe Taub ... valued at €175 - for sale at $100

96. ספר בית ישראל חלק שלישי Sefer Beis Yisroel vol 3, printed Faks Hungary 1903 ... valued at € 175 - for sale at $100

97. ספר לבית יעקב Sefer LeBeis Yakov by Rabbi Yaakov Yosef - known as Reb Yaakov Charif - Chief Rabbi of New York in 1888-1895 printed Vilna 1911 ... valued at € 225 - for sale at $100

99. ספר רבות מחשבות ספר ראשון Sefer Rabos Machshavos vol 1 printed Vienna 1892 ... valued at € 375 - for sale at $100

 

 

[Page 3 #100=> #149]

 

100. ספר בית ישראל נדפס ליברפול Sefer Beis Yisroel printed London, England in 1902 ... valued at € 275 - for sale at $100

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale €400

102. פירוש רדק על התורה RaDaK on Torah Breishis Printed Pressburg 1842 ... valued at € 325 for sale at $100

103. ספר נשמת אדם Sefer Nishma Odom of Shlomo Klein printed Sighet Hungary approx 1920 .. valued at € 175 - for sale at $100 - $55

104. ספר כתב סופר Sefer Ksav Sofer printed Budapest Hungary 1942 ... valued at €500 - for sale at $100

105. ספר אהל יעקב Sefer Ohel Ya'akov printed Pressburg 1861 ... valued at €500 - for sale at $100

107. ספר שמע יעקב יעקב נאווהרדאק Sefer Shema Ya'akov printed Leek 1860 ... for sale at $100

108. 4 seforim bound together - 1. ספר שער הגמול Sefer Sha'ar HaGemul Printed Warsaw 1876 . 2. ספר אור נערב Sefer Or Ne'erav Printed Vilna - Katzenellenbogen. 3. ספר חיי עולם Sefer Chaye Olam Printed Warsaw 1883. 4. ספר הרוקח קטן Sefer HaRokach Koton Printed Warsaw 1879 ... valued at €500 - REDUCED to €150 - $200

109. ספר זכרו תורת משה Sefer Zichru Toras Mosche Printed Pressburg 1859 ... valued at € 325 - for sale at $100

110. ספר בראשית נדפס אופיבאך Sefer Breishis Printed Offenbach 1798 ... valued at € 2000 for sale €400

112. ספר אור חדש Sefer Or Chodosh printed Lemberg 1898 ... for sale at $100

114. ספר צבי חמד Sefer Tzvi Chemed printed New York 1924 with the stamp of "Gershon Gottdein Bratislava" .. for sale at $100

115. ספר שיטה מקובצת Sefer Shita Mekubetzes printed Lemberg 1861 ... for sale at $100

116. ספר שאלות ותשובות דבר אברהם חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos Dvar Avrohom printed 1930 Kedainiai, Lita ... for sale at $100

117. ספר שפתי חכמים על מסכת ברכות חלק ראשון נדפס פרעסבורג Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos vol 1 printed Pressburg 1898 ... valued at €500 - for sale at $100

118. ספר שאלות ותשובות מביט חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos MABIT vol 1 printed 1860 ... valued at €500 for sale at $100

126. ספר ראש מלין נדפס זיטאמיר Sefer Reish Milin printed 1872 in Zhitomir ... valued at € 375 - for sale at $100

127. לא בחיל ולא בכח by Rabbiner Dr Horowitz Printed in 1912 Frankfurt-am-main in German . - for sale at $100

128. ספר לקוטי הלכות לקח טוב Sefer Lekach Tov Printed Vilna 1882 ... for sale at $100

130. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 ... valued at € 475 - for sale at $100

131. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 signed and stamped S.D.B. Berlin... valued at € 675 - for sale at $100

 

133. מסכת מגילה נדפס ווילנא תרסב Mesechta Megila printed Vilna 1901 ... for sale at $100

135. ספר אור הבקר עולת הבקר חלק שני Sefer Or Haboker and Olas Haboker from Yekusiel Weiss Pressborg 1903 ... valued at € 275 - for sale at $100

137. ספר שער הציון Sefer Sha'ar haTzion printed Sighet Romania 1928 ... valued over € 275 - for sale at $100

139. BibelVerse deutscher sprache zu Dr Budinger printed in Baden 1858 ... valued at € 275 - for sale at $100

141. פירוש על תהלים מאת שלמה זלמן פינס Peirush on Tehillim by Rabbi Shlomo Zalman Pines of Zurich printed Austria 1933 ...valued at € 375 - for sale at $100

142. ספר אוצרות יוסף חלק א וספר החינוך Sefer Otzrus Yosef vol 1 printed Vienna 1921 by Rabbi Morgenstern and bound in same sefer is Sefer Hachinuch printed 1879 Warsaw ...valued at € 475 - for sale at $100

144. ספר עקרים By Rabbiner Joseph Albo printed Frankfurt-am-Maine 1844 ...valued at € 875 - for sale at $100

146.ספר משלי עמ פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא Sefer Mishley printed Warsaw 1867 .for sale at $100

147. ספר פרדס רמונים נדפס זיטאמיר Sefer Pardes Rimonim printed in Zhitomir 1866 ... for sale at $100

149. ספר פרקי אבות עם רבינו יונה Pirkei Avos printed Berlin/Altuna 1847 under Dr Albert Cohn of Paris, Mons, Munk ...valued at € 575 - for sale at $100

 

[Page 4 #150=> #199]

 

150. ספר מחזה המנורה Sefer Machze Hamenorah, peirush on Sefer Koheles, printed Petrikov 1909 ... for sale at $100

 

153. ספר תולדות היהודים נדפס ברדיטשוב Sefer Toldos HaYehidim printed in Berditchov 1903 ...for sale at $100

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €400

157. תקון ליל שבועות נדפס ווין תרכא Sefer Tikun Leil Shavuos printed Vienna 1861 ...for sale at $100

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - for sale at $100

159. ספר למודי ה נדפס לעמברג Sefer Limudei Hashem printed - stamped - Teifenbrunner of Nowy-Sacz - Sanz - printed in Lemberg 1899 ... for sale at $100

160. ספר פלח הרימון Sefer Pelach HaRimon printed in Lemberg approx 1902 ... for sale at $100

161. ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim printed in Munkacs 1886 ...valued at € 500 - for sale at $100

162. ספר ערוך שי Sefer Aruch Shai printed Hungary 1931 ...valued at € 500 - for sale at $100

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון Sefer Mishne HaTalmud printed 1912 Hungary ...for sale at $100

166. ספר משרת משה Sefer Mishras Moshe on Rambam printed 1851 .. for sale at $100

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale € 400

198. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Czernowiz 1840 ...for sale at $1000

 

[Page 5 #200=> #249]

 

 

 

208. ספר קב הישר Sefer KavHayashar Printed Warsaw 1879 for sale at $100

209. אדם המעלה Sefer Adam Hamaleh Printed 1894 Warsaw for sale at $100

211. ספר יסוד ושורש העבודה Sefer Yesod veShoresh Ha'avoda Printed Warsaw 1890 for sale at $100

214. ספר פרקי רבי אליעזר Sefer Pirkei Rebi Eliezer Printed Landsburg 1947 for sale at $100

215. ספר הישר Sefer Hayashar Printed Warsaw 1858 for sale at $100

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $500 - 400 euro

217. ספר אבקת רוכל Sefer Avkas Rochel Printed Lemberg / Lvov 1883 for sale at $100

218. ספר עבודת הקודש Sefer Avodas HaKodesh Printed Warsaw 1883 for sale at $100

219. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1882 for sale at $100

220. ספר מסלת ישרים Sefer Mesillas Yeshorim Printed Warsaw 1929 for sale at $100

221. ספר מצרף לכסף Sefer Mitzraf LeKesef Printed circa 1880's for sale at $100

222. ספר המצות Sefer Hamitzvos Rambam Printed Lemberg Lvov 1860 for sale at $100

223. ספר מילי דעזרא Sefer Mili De'Ezra Printed Jerusalem 1924 for Hakham Yehouda Kohen in Damascus Syria for sale at $100

226. ספר עוללות אפרים Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883 for sale at $100

 

228. טרפס הלב Sefer Tarfus HaLev & יושר הלב Sefer Yosher Halev of Raphael Riki Printed circa 1880 for sale at $100

229. עשר צחצחות Sefer Zechus Yisroel Printed Petrikov 1910 for sale at $100

230. תוקף התלמוד Sefer Tokeif HaTalmud Printed Ofen 1849 Author Isak Morgita Rabbi of Abranyi for sale at $100

 

233. דרושים וחמר לדרש Drushim of Yitzchak Nussbaum Printed Warsaw 1924 3rd edition for sale at $100

234. נועם המצות Noam Hamitzvos Vol II Printed 1909 written by Naftali Hertz Kretzmer of Ponevezh for sale at $100

235. ראשית חכמה Reishis Chochmah Printed Warsaw 1875 for sale at $100

236. שמירת הלשון Of Chofetz Chayim Paperback 4th Edition Printed Warsaw 1938 bargain at €40

237. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Warsaw 1926 for sale at $100

238. ספר עיקרי דינים על לשון הרע Printed Jerusalem 1954 for sale at $100

239. ספר שביל האמונה - אמונות ודעות Printed 1885 for sale at $100

240. קול אליהו of Vilna Gaon Printed Petrikov 1905 for sale at $100

241. מעשה בראשית printed Warsaw 1924 for sale at $100

243. ספר מסילת ישרים Mesilas Yeshorim for sale at $100

244. ספר חובות הלבבות Printed Vilna 1882 for sale at $100

246. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Volume I Printed Vilna 1911 for sale at $100

247. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1874 - Volume I and II for sale at $100

 

 

[Page 6 #250=> #299]

 

 

250. אשי משה Printed Jerusalem 1908 for sale at $100

254. מחזור לשלש רגלים Printed Vilna 1874 for sale at $100

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 for sale at $100

257. רמבם הלכות שבת unknown year and place of printing THICK quality paper circa 1850's for sale at $100

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 for sale at $100

260. ייטב לב Printed Izmir 1868 for sale at $100

261. שמע יעקב Printed Leek, Holland 1860 for sale at $100

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 for sale at $100

264. שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905 for sale at $100

265. חידושי מסכת שבועות להריטבא Printed Lemberg 1828 for sale at $100

266. יגל יעקב Printed Miskolc 1938 for sale at $100

267. נימוקי רידב״ז Printed Chicago USA 1904 for sale at $100

 

270. קול אליהו of the Vilna Goan Printed Jerusalem 1948 by Rabbi Shmuel Waxman for sale at $100

273. אמרי השכל Printed Warsaw 1908 for sale at $100

274. כרם הצבי of Rabbi Ferber Printed Poland 1924 for sale at $100

 

275. ספר ישועות חיים Printed Warsaw 1898 for sale at $100

276. ספר זבחי רצון unknown place and year of printing for sale at $100

277. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 for sale at $100

 

279. שו״ת נודע ביהודה Printed Vilna 1904 for sale at $100

280. חזון איש חשן המשפט Printed Jerusalem 1956 for sale at $100

281. ספר אורח נאמן both volumes by מנחם נתן אויערבאך Printed Jerusalem 1924 for sale at $100

283. מקור חיים עם מגן האלף על הלכות פסח Printed Warsaw 1908 for sale at $100

284. ספר תפארת מנחם Printed Lvov Lemberg 1875 for sale at $100

285. שו״ת זכרון יהודה Printed 1928 Satoraljaujhely for sale at $100

287. ספר יורה דעה מליחה בשר וחלב תערובות Printed Lemberg 1928 for sale at $100

288. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn for sale at $100

289. ספר זבד טוב Printed Przemysl [Premishlan] 1899 = with stamp of Rabbiner Snyders of Basel IRG for sale at $100

290. ספר גרש ירחים על מס׳ גיטין Printed Petrikov 1899 bound together with ספר שו״ת מהרא״ל Printed Warsaw 1903 for sale at $100

291. ספר מגיד משרים ע״י יוסף קארו Printed Petrikov 1929 for sale at $100

293. מס׳ אבות עם מדרשי אותיות דרבי עקיבא R' Noach of Kobrin Printed Warsaw 1878 for sale at $100

294. ספר דברי יחזקאל שרגא of Shraga Halberstam Shinava Stropkov Printed Jerusalem 1956 for sale at $100

295. ספר זהר תורה ־ויקרא by Rabbi Yidel Rosenberg Printed New York 1925 for sale at $100

296. ספר ילקוט הגרשוני Printed Sighet 1922 for sale at $100

297. ספר תנובת יהודה Printed Krakow 1896 for sale at $100

298. ספר רץ כצבי חלק א & ב Printed Lublin 1928 for sale at $100

299. תשובות מהר״ם בראטענבערג by Rabbiner Moses Bloch Budapest Printed Berlin 1891 for sale at $100

 

 

[Page 7 #300=> #399]

 

 

311. המאסף גליוני שבועי ע״י בן ציון קואינקה Printed Jerusalem 1897 ...valued over € 250 - for sale at $100

312. ספר אוצר אגדות Printed Pressburg 1877 ...valued over € 250 -for sale at $100

313. ספר מורה נבוכים in hebrew and german translation printed Berlin 1920 ...valued over € 250 -for sale at $100

314. ספר ראשית דעת printed Warsaw 1922 ...valued over € 250 -for sale at $100

315. נדחי ישראל printed 1875 ...valued over € 250 -for sale at $100

316. ספר פרח לבנון Printed Warsaw 1928 ...valued over € 250 -for sale at $100

317. ספר מי מנוחות Printed Jerusalem 1905 ...valued over € 250 -for sale at $100

318. ערבי נחל על התורה Printed Petrikov 1888 ...valued over € 250 -for sale at $100

319. ספר ים של יהודה of יהודה אלטמאנן Printed 1926 וואיטצן Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

320. קונטרס דבר בעתו Printed 1929 Lakompak, Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

321. קונטרס דברי אמת Printed 1925 Paks Lakonpak Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

322. שו״ת כפי אהרן Printed 1933 Munkach Mukacevo ...valued over € 250 -for sale at $100

323. ספר תורת חיים Printed 1927 Oradea - Grosswardein ...valued over € 250 -for sale at $100

324. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1886 ...valued over € 250 -for sale at $100

325. ספר המדרש והמעשה Printed Petrikov 1913 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

326. ספר תורת משה printed Munkacs 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

327. מדרש רבינו בחיי על התורה Printed 1941 grossvardin - NagyVarad Vol I ...valued over € 250 -for sale at $100

329. מטה אפרים Printed 1935 Kleinvardin ...valued over € 250 -for sale at $100

330. דברי יחזקאל of Shinova Rebbe Halberstam - unknown year or place of printing ...valued over € 250 -for sale at $100

331. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1921 ...valued over € 250 - for sale at $100 - $55

332. ספר מדרש רבה בראשית שמות Printed Warsaw 1923 ...valued over € 250 - for sale at $100 - $55

333. ספר דורש לציון Printed Warsaw 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

334. ספר משה ידבר - vol I - בראשית שמות Printed Budapest 1927 ...valued over € 250 - for sale at $100

336. ספר שערי ירושלים וספר המנהגים bound together Printed 1879 & 1884 Warsaw ...valued over € 250 - for sale at $100

337. ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון אברהם בר חייא Printed Leipzig 1865 ...valued over € 250 - for sale at $100

338. ספר תשב״ץ Printed Warsaw 1902 ...valued over € 250 - for sale at $100

 

340. ספר דרשות אליעזר Printed Kedainiai Lithuania 1928 ...valued over € 250 - for sale at $100

342. ספר חכמת אדם Printed 1861 Stettin Sczeczin ...valued over € 250 -for sale at $100

344. ספר זרע יצחק Printed 1933 Kedainiai Lithuania ...valued over € 250 - for sale at $100

345. ספר שיח אליעזר Printed 1906 Vilna ...valued over € 250 - for sale at $100

347. ספר תיקון עולם Printed 1936 Munkach - Mukacevo ...valued over € 250 - for sale at $100 - $55

 

 

350. תורה ספר שמות Sefer Shmos "Exodus" - Torah Printed Vienna 1821 In Hebrew & Italian by Yitzchok Shmuel Isaaco Reggio ....valued € 300 - for sale at $100

360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos "Exodus" Printed 1859 Vilna ...valued €250 for sale at $100

362. ספר ויקרא Chumash Vayikra & . ספר במדבר Chumash Bamidbar Printed Berlin Germany in 1862 ....valued €250 for sale at $100

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued € 250 for sale at $100

365. ספר דניאל עזרא נחמיה Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834 ..valued € 250 - for sale at $100

367. ספר ירמיה Printed Offenbach 1819 - signed Grunfeld - Wurzburg ...valued over €300 - for sale at $100

 

369. ספר איוב Printed 1805 Furth by Isaac David Zirndorfer - stamped M Nussbaum Lehrer ...valued over €300 - for sale at $100

370. ספר אוצר כל כלי חמדה על ספר משלי Printed 1872 Vilna - stamp of Gershon Stern ...valued over €300 - for sale at $100

371. ספר שער בת רבים על חמש מגילות Printed Petrikov 1902 ...valued over €300 - for sale at $100

372. ספר דברי הימים עזרא נחמיה אסתר Hebrew and English printed - unusual as back-to-front - printed England circa 1820 ...valued over €300 - for sale at $100

373. ספר מלכים ודברי הימים printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - for sale at $100

375. ספר כתב סופר על תורה Printed Vienna 1883 ...valued over €300 - for sale at $100

376. מגלת רות Printed Przemysl 1893 ...valued over €100 - for sale at $100

377. ספר משלי ישראל דובנער מגיד of Dubno Maggid Printed 1882 in yiddish ...valued over €100 - for sale at $100

379. 3 seforim bound together - [1] שנים עשר דרושים לרבינו נסים Printed Warsaw 1875 [2] שנים עשר דרושים מהר״י מינץ Printed Warsaw 1875 [3] ספר שער השמים לרבינו גרשון printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

380. ספר חק לישראל ויקרא complete and stamped Printed 1898 ...valued over €300 - for sale at $100

381. מחזור שלש רגלים incomplete printed 1750 Furth ...valued over €100 -for sale at $100

382. ספר הערוך complete - Printed 1912 Lublin ...valued over €100 - for sale at $100

 

384. ספר שער המלך עם טעם המלך Printed Prag 1801 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

386. מדרש שמות ויקרא - ספר הילקוט unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at $100

387. ספר תולדות ישראל בראשית Printed 1937 Kleinvardin - Kisvarda ...valued over €300 - for sale at $100

388. שמחת יום טוב of Yom Tov Elgazu Printed Saloniki 1794 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

 

391. שלחן ערוך אורח חיים unknown year - circa 1750 ...valued over €250 -for sale at $100 -$200

394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827 ...valued over €300 - for sale at $100

395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at $100

397. חידושי מהרש״שך בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא unknown year and missing covers ...valued over €300 - for sale at $100

 

 

[Page 8 #400=> #499]

 

 

421. ילדי טהרן מאשימים story of Polish children refugees that went via Tehran in WWII ....more details €40 - $55

 

450. משניות סדר מועד Mishnayos Seder Moed Printed 1879 Warsaw ....for sale at $100

451. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim Printed 1882 Warsaw ....for sale at $100

452. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1891 Warsaw ....for sale at $100

453. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed 1922 Vilna ....for sale at $100

454. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Furth 1814 ....for sale at $100

455. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim unknown year - approx 1850 ...more details bargain at €40 - $55

 

457.משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1805 DherinFurth, Germany ....for sale at $100

458. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed by Anton Schmid Vienna 1835 ....for sale at $100

459. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Vienna 1817 by George Holzinger - "with the Stamp of Dr Samuel Lowy Bratislava" ...for sale at $100

460. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed by Anton Schmid Vienna 1838 ....for sale at $100

461. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Altona 1841 ....for sale at $100

462. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin & Basel ....for sale at $100

463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel ....for sale at $100

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW and with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin ...for sale at $100

465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Berlin - 1863 ....for sale at $100

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - Printed Amsterdam 1746 ....for sale at $100

467. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - printed Berlin 1831 - with stamp of Gemiende Berlin ...for sale at $100

470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim Printed Amsterdam 1774 ....for sale at $100

 

 

[Page 9 #500=> #599]

 

500. הגדה של פסח וספר סליחות Haggadah Shel Pesach & Selichos Printed Vilna 1878 - Hagada has Ababernal and Maharl of Prague explanation ... ....valued € 175 - for sale at $100- $55

502. Hagada הגדה של פסח printed by Verlag Pardes Berlin 1928 - with signature of Goldwasser - Berlin N54 Schonhauser Allee 186 ....valued €100 - for sale at $100- $55

504. Hagada הגדה של פסח printed by Sinai Publishing Alenby TelAviv 1962 - English and Hebrew - ornate cover and pictures - some in color ....valued €100 - for sale at $100- $55

 

505. Hagada הגדה של פסח printed by Cailingold England By H Meilitz 1937 for the "Pro-Palestine fund" - English and Hebrew ....valued € 100 for sale at $100 -$55

506. Kol Yehuda Hagada הגדה של פסח printed by Hirsch in Satu-Mare Romania 1937 - with stamp of M Berger Lampard Grove London N16 ....valued € 200 for sale at $100 - $55

507. Hagada הגדה של פסח printed in Prag 1884 in Hebrew and German by Jaob Pascheles ....valued € 100 for sale at $100 -$55

508. Hagada הגדה של פסח of Dvrei Chayim Sanz reprint - printed by USA 1973 ....valued € 50 for sale at $100- $55

509. Hagada הגדה של פסח of printed in Palestine circa 1943 for Austrian - Hungarian communities - in hebrew & yiddish ....valued €100 - for sale at $100 -$55

 

515. תבואות שור printed Warsaw 1891 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

517. ספר מגיני ארץ או״ח Printed Johannisburg South Africa 1862 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

518. שו״ת נהרי אפרסמון by R' Tannenbaum of Putnok Hungary Printed Pecs 1898 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

519. ספר כוכבי אור Printed London 1960 signed by author Reb Elisha Rosenfeld zl ...valued € 250 -for sale at $100

520. חידושי הרשב״א מס׳ מנחות חולין & אבן מיגש printed Warsaw 1861 ...valued € 250 -for sale at $100

 

 

521. שאגת אריה על מס׳ מכות Printed Warsaw 1897 ...valued € 250 -for sale at $100

524. ספר דגן בחורים by Avrohom Dzuibas Rotterdam printed Petrikov 1928 ...valued € 250 -for sale at $100

525. ספר שמחת הנפש by Rabbiner Yehuda Krausz Hungray Printed Bacs Jankovacz 1899 ...for sale at $100

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ...for sale at $100

 

529. ספר דברי שמואל - unknown place and year of printed - circa 1800 ...for sale at $100

533. מבוא לספר קהלת מאת בן ציון זאלצבערג Printed Warsaw 1895 ...valued € 250 -for sale at $100

534. ספר עקידת יצחק by יצחק עראמה Printed Pressburg 1849 ...valued € 250 -for sale at $100

536. ספר חתם סופר שו״ת חלק שביעי Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 -for sale at $100

 

 

541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים bound together Printed Petrikov 1884 ...valued € 250 -for sale at $100

542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw ...valued € 250 -for sale at $100

543. ספר טיול בגן by Nesanel Shnor of Zamosc and ספר משאת בנימין bound together Printed Petrikov 1905 ...valued € 250 -for sale at $100

 

 

550. קינות לתשעה באב Prayer book for Tisha B'av printed Livorno 1895 ....valued € 100 - for sale at $100

551. מחזורים זכור לאברהם לפי מנהג ספרדים volumes I & III of Machzorim for Rosh Hashana and Yom Kippur - sefard according to custom of Constantinople printed in Livorno, Italy circa 1920 ....valued € 100 for sale at $100

552. מחזור ליום שני של ראש השנה Machzor for 2nd Day Rosh Hashana Prayer Book for 2nd Day of Jewish New Year Printed Metz, France in 1817 ....valued € 100 for sale at $100

553. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Tabernacles Metz, France in 1817 ....for sale at $100

 

555. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur Printed Jerusalem 1895 ....valued €100 - for sale at $100

556. מחזור לשלש רגלים Machzor Prayer book for Jewish Holidays Pesach, Shavuos & Succos; printed Vienna 1835 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at $100

557. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur printed Vienna 1816 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at $100

558. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; Printed Vilna 1871 ....for sale at $100

559. מחזור ראש השנה יום כיפור Machzor for Rosh Hashana & Yom Kippur Printed Vilna 1899 ....valued € 100 for sale at $100

561. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; unknown year of printing - circa 1850 Vienna ....valued € 100 - for sale at $100

562. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Printed London 1849 - with inscription to Miss Rees 1850 ....for sale at $100

563. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Warsaw Lewin Epstein 1936 - with stamp of M Posner 128 Leman Street London E1 ....valued € 100 for sale at $100

565. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Vilna 1904 ....valued € 75 for sale at $100

 

 

 

[Page 10 #600=> #699]

 

 

656. מסכת עירובין Mesechta Eruvin Printed Berlin 1865 ....valued € 500 -for sale at $100

657. מסכת יומא Mesechta Yoma Printed Budapest 1935 ....valued €250 -for sale at $100

660. מסכת בבא קמא Mesechta Eruvin Printed Berlin 1862 ....valued € 350 -for sale at $100

661. הריטב״א על מס׳ עירובין Ritva on Mesechta Eruvin Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie - as printed in Slavita - printed 1859 ....valued € 750 for sale at €500

 

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €500 -for sale at $100

 

665. ספר חתם סופר על מס׳ חולין Chasam Sofer on Mesechta Chulin Printed Munkacs 1898 ....valued €250 -for sale at $100

666. חתם סופר שו״ת חלק חושן משפט Chasam Sofer - Printed Budapest in 1911 ....valued € 250 -for sale at $100

667. חתם סופר על מס׳ נדרים & חתם סופר על מס׳ שבת - Chasam Sofer on Mesechta Nedarim and Shabbos - bound together - Printed Vienna 1889 and Printed Warsws 1930 ...valued € 250 -for sale at $100

668. חתם סופר על מס׳ נדרים & כתב סופר שו״ת אבן העזר Chasam Sofer on Mesechta Nedarim & Kesav Sofer - bound together - printed 1887 Warsaw ....valued € 250 -for sale at $100

669. חתם סופר על מס׳ כתובות Chasam Sofer on Mesechta Kesuvos Printed 1908 - in Satmare Romania ....valued € 250 -for sale at $100

 

670. עין יעקב Ein Yakov vol III Bava Kama=> Niddah - unknown year of printing - circa 1850 - unknown place ....valued € 250 -for sale at $100

671. מנורת המאור Menoras HaMaor Vol I Printed in 1866 Stettin - Szczecin ....valued € 250 -for sale at $100

672. מנורת המאור - Menoras HaMaor Printed in 1857 Lemberg Lvov ....valued € 250 -for sale at $100

673. עין יעקב Vol II from Bava Kama to Nidah - unknown year of printing ....valued € 250 -for sale at $100

678. מסכת בבא בתרא & עבודה זרהTalmud Bava Basra & Avodah Zoro Printed Anton Schmid Vienna 1832 ...valued € 750 for sale at €500

679. מסכת גיטין & מסכת קידושין Talmud Gitin & Kidushin Printed Vilna 1987 ..valued €1000 for sale at $1000

 

 

681. מסכת פסחים Mesechta Pesachim Printed in 1863 in Vienna by Zamarski & Dittmarsh - ornate cover page - [missing both covers] hence ...valued € 500for sale at $100

682. מסכת זבחים & ערכין Mesechta Zevachim and Erchin Printed Warsaw 1878 ...valued €250for sale at $100

683. ספר בגדי יום טוב על מס׳ ביצה ע״י שלמה קלוגר printed Lemberg 1891 AND ספר תבואות השדה printed Lemberg 1893 - both bound together - excellent condition ...valued over € 500for sale at $100

684. הפלאה ספר כתובה על מס׳ כתובות printed Lemberg 1897 AND ספר שבת אחים printed Lemberg 1897 AND שו״ת אורי וישעי Printed Lemberg / Lvov 1898 - all 3 bound together ...valued € 500for sale at $100

685. ספר ערוך לנר על מס׳ יבמות Printed Petrikov 1914 ...valued € 350for sale at $100

686. ספר חידושי המאירי על מס׳ פסחים Printed Bilgoraj , Lublin 1926 ..valued € 500for sale at $100

687. ספר שמחת יום טוב על מס׳ ביצה Printed Warsaw 1881 bound together with ספר חידושי מהרא״ל Printed Warsaw 1884 ...valued € 250for sale at $100

688. ספר גבורות ארי על מס׳ תענית Gevuras Ari of the Shaages Arye Printed 1862 Vilna ...valued € 250for sale at $100

689. ספר בית הבחירה המאירי נדרים נזיר סוטה Printed New York 1944 ...valued € 100 for sale at $100 - $55

690. הלכות רב אלפס - eleven Volumes of the RIF - Printed Amsterdam 1820 - each with stamp of the Censor "zydowskich" of Poland ...valued at €100 each - for sale €40 - $55 each

 

 

[Page 11 #700=> #799]

 

700. ספר נביאים Hebrew & German Nevi'im by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1843 ...valued € 250 -for sale at $100

701. כתובים Hebrew & German Kesuvim by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1848 ...valued € 250 -for sale at $100

702. חובת הלבבות Chovos Halevovos in Hebrew and German translated by Baumgarten Printed Hamburg 1922 by George Kramer ...valued € 250 -for sale at $100

704. Allgemeine Encyclopadie - Juden - Judische literatur Printed Leipzig 1850 - with stamp of Cossman Werner Bilbliotek der Israel Kultsgemeinde Munchen ...valued € 250 -for sale at $100

706. מנחת שבת Sefer Minchas Schabbos with Pirkei Avos in German by J Heiman Caro - Rabiner of Wloclawek printed in Petrikov 1879 .valued € 250 -for sale at $100

707. ספר מעריך - of Menachem de Lonsano with introduction of Aron - Adolph Jellinek - printed Leipzig 1853 by A.M Colditz ...valued over € 200 -for sale at $100

708. מי נח Drashos of Rabbi Noach Mannheimer נח מנהיימער written by Ephraim Kotner Printed Vienna 1865 by Jacob Schlossberg - combined and bound together with שיר השירים עם מלבים Printed Warsaw 1876 ...valued over € 200 -for sale at $100

709. ספר אור תורה ע״י מרדכי חיים זעליגזבערג drashos of Haftoras - printed FrankFurt by Bronner in 1863 ...valued over € 200 -for sale at $100

710. סדר נשים Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Dr M Petuchowski and Rabbiner Dr Simon Schlesinger ...valued over € 200 -for sale at $100

711. סדר קדשים Printed Berlin 1922 - translated by Rabbiner Dr J Cohn ...valued over € 200 -for sale at $100

712. סדר טהרות Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Prof Dr David Hoffmann of Berlin, Rabbiner Dr John Cohn, Breslau, and Rabbiner Dr Moses Auerbach of Berlin ...valued over € 200 -for sale at $100

713. ספר כלי חמדה על התורה דברים Printed Petrikov 1922 ...valued over € 200 - for sale at $100

714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877- signed Yudah Yona Reich 1943 ...valued over € 200 - for sale at $100

715. ספר דברי חיים ברעזין Printed Vilna 1898 - stamp of Scarborough Synagogue ...valued over € 200 - for sale at $100

716. ספר מאסף דרושי ע״י סגלוביץ ־ ראדישץ printed Vilna 1912 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

718. ספר חיי אדם printed Vilna 1864 ...valued over € 200 - for sale at $100

719. ספר תנחומא בר יצחק printed Jerusalem 1928 in hebrew and english by Rabbi Theodore Ostroff of London ...valued over € 200 - for sale at $100

 

721. ספר שיח אליעזר printed Vilna 1906 ...valued over € 200 - for sale at $100

722. ספר מעדני שמואל printed Lodz 1928 ...valued over € 200 - for sale at $100

723. ספר באר מים printed Whitechapel London 1920 ...valued over € 200 - for sale at $100

724. ספר דברי יחזקאל of Shinova Rov R' Halberstam printed Krakow 1922 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

725. ספר מליצי אש printed 1932 - two volumes - by Rabbi Abraham Stern, Nove-Zamky Czechoslovakia ...valued over € 200 - for sale at $100

726. ספר שער שמעון printed circa 1920 ...valued over € 200 - for sale at $100

727. ספר עילוי נשמות printed Jerusalem 1932 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah printed Lublin 1898 ...valued € 250 - for sale at $100

752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos] ...valued € 250 - for sale at $100

753. קומץ המנחה על התורה - vol I Printed Satu-Mare Romania 1938 ...valued € 250 - for sale at $100

754. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1910 Large size ...valued € 250 -for sale at $100

755. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1884 Large size with stamp of Moishe Chayim Rubin Belz - Galizien and Leib Schwarzbach Skole ...valued €750 - for sale at $1000 - $500

757. ספר יערות דבש Printed Warsaw 1929 ...valued € 250 - for sale at $100

 

759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925 ...valued € 250 - for sale at $100

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 - for sale at $100

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - for sale at $100

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...valued € 250 - for sale at $100

764. שבחי הבעש״ט & ספר א״ב דבן סירא & החסיד והמשכיל Printed Krakow 1896 & Lemberg 1895 3 seforim bound together ...valued € 750 - for sale at $1000 - $500

765. ספר חמדת שלמה - unknown place and year printing ...valued € 250 - for sale at $100

766. ספר שמן המור Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 - for sale at $100

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - for sale at $100

 

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 1000 - for sale at $1000 - $ 500

769. ספר שער אפרים Printed Lemberg 1910 ...valued € 250 - for sale at $100

770. ספר מעיין החכמה Printed Krakow 1897 ...valued € 250 - for sale at $100

771. ספר מנחת יהודא printed 1940 kiskoros Hungary ...valued € 250 - for sale at $100

772. ספר אהל יעקב Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar ...valued € 250 - for sale at $100

774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900 ...valued € 250 - for sale at $100

775. תולדות נח Printed Vilna 1888 ...valued € 250 - for sale at $100

776. כתב משה על התורה Printed Budapest 1889 ...valued € 250 - for sale at $100

777. ספר תפארת יהונתן Printed Lemberg 1866 ...valued € 250 - for sale at $100

 

782. מדרש שוחר טוב which is מדרש תהילים Printed Warsaw 1865 ...valued € 250 - for sale at $100

783. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1924 ...valued € 250 - for sale at $100

784. מדרש משלי Printed Vilna 1893 ...valued € 250 - for sale at $100

785. מדרש רבה במדבר Printed Lemberg 1858 ...valued € 250 - for sale at $100

786. מדרש תנחומא ויקרא Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

[Page 12 #800=> #899]

 

 

 

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at $100

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - REDUCED - for sale at $100

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - for sale at $100

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at $100

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - for sale at $100

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - REDUCED - for sale at $100

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at $100

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - for sale at $100

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - for sale at $100

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at $100

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at $100

816. ספר החינוך Printed 1880 Warsaw - stamp of Kramer Hamburg ...valued € 150 - for sale at $100

 

823. ספר מאורי אש including ספר כתנות אור and אור חדש Printed 1684 Amsterdam ...valued € 500 -for sale at $100

824. ספר מאיר עיני חכמים Printed 1760 ...valued € 500 -for sale at $100

 

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - for sale at $100

828. ספר באר הגולה ספר דרוש על התורה מהר״ל מפראג Of Maharl of Prag - Printed 1925 Warsaw with stamp of Schmalhausen of Budapest ...valued over €1000 -for sale at $300

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 -for sale at $100

830. ספר חידושי רבינו נסים מס׳ גיטין Printed Berlin 1778 ...valued over € 500 -REDUCED to €150 - $200

831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -for sale at $100

832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 -for sale at $100

834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 -for sale at $100

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 -for sale at $100

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 -for sale at $100

838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923 ...valued over € 250 -for sale at $100

839. ספר מאיר זכרון ישעיה Printed Vilna 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 -for sale at $100 - $200

841. ספר דברי חפץ Printed Warsaw 1896 - signed ...valued over € 250 -for sale at $100

842. ספר אור הישר Printed Przemysl 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

843. ספר דמשק אליעזר Printed Vilna 1911 ...valued over € 250 -for sale at $100

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 -for sale at $100

845. ספר יחזקאל In Hebrew & German - Printed in PEST [Budapest] 1865 ...valued over € 250 -for sale at $100

846. ילקוט סופר by R' yosef Sofer of Pecs Hungary Printed 1894 ...valued over € 250 -for sale at $100

847. ספר חמד אל'ים Printed Livorno 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London - Printed Poland 1939 ...valued over € 250 -for sale at $100

849. ספר ברכת הבית Printed Munkacs 1911 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921 ...valued over € 250 -for sale at $100

851. ספר חוט המשולש על מס׳ אבות Printed 1930 Turna Slovensko by Rabbiner Herman Schlesinger of Bodrogkeresztur Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines ...valued over € 250 -for sale at $100

 

854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 -for sale at $100

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -for sale at $100

857. פסיקתא לרב כהנא Printed 1868 Lyck [Leek] by Salomon Buber Lemberg - Lvov ... for sale at $100

858. ספר אוצר אגדות printed 1882 Pressburg ...valued over € 250 -for sale at $100

859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw ...valued over € 250 -for sale at $100

860. ספר אשי משה printed Jerusalem 1908 ...valued over € 250 -for sale at $100

861. מאסף קובץ הבאר Printed Zamosc 1928 ...valued over € 250 -for sale at $100

862. תורה מציון Printed Jerusalem 1901 ...valued over € 250 -for sale at $100

863. חידושי הריטב״א על מס׳ פסחים Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

864. ספר דם זבחים by Rabbi Beatus Skulsk Printed 1930 Kaliska ...valued over € 250 -for sale at $100

866. תפארת יהונתן of יהונתן אייבשיץ printed Lemberg 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

869. אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מס׳ מגילה Printed Petrikov 1910 ...valued over € 250 -for sale at $100

870. ספר עקבי חיים Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman ...valued over € 250 -for sale at $100

 

872. ספר מאסף רבני הבאר Printed Warsaw 1938 ...valued over € 250 -for sale at $100

875. ספר יד מלאכי Printed Berlin 1856 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

877. ספר משכנות ישראל Printed Vilna 1899 ...valued over € 250 -for sale at $100

878. ספר חמדת ישראל בית יהודא printed Petrikov 1903 signed and stamped ...valued over € 250 -for sale at $100

879. שו״ת כפי אהרן Printed Munkacs 1933 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב Printed Cluj Klausenburg Romania 1923 ...valued over € 250 -for sale at $100

883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna ...valued over € 250 -for sale at $100

884. שירי תפארת Printed Prag 1809 ...valued over € 250 -for sale at $100

885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני Printed Lemberg 1862 [incomplete] ...valued over € 250 -for sale at $100

886. ספר מאמרים - unknown year and place of printing ...valued over € 250 -for sale at $100

887. שיר השירים Printed Warsaw 1876 - stamp of Rabbiner Synders Basel IRG ...valued over € 250 -for sale at $100

888. ספר חיי עולם Printed Krakow 1885 by Arun Faust ...valued over € 250 -for sale at $100

890. ספר אהל יעקב on Torah of Dubno Maggid printed Warsaw 1880 ..valued over € 250 -for sale at $100

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -for sale at $100

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 -for sale at $100

 

 

[Page 13 #900=> #999]

 

 

900. זאת ליהודה & לבנון נטע & כמו השחר seforim bound together - Printed Krakow 1895, Oswiecm 1904 ...valued € 250 -for sale at $100

902. שו״ת חזון למועד Chazon LaMoed by Rabbi Eidelberg Printed 1923 Bialystok ...valued € 250 -for sale at $100

903. דברי ישכר Printed Krakow 1923 by "Beryl Radomsker" ...valued € 250 -for sale at $100

904. שו״ת חות יאיר Chavos Yair Printed Lemberg 1896 ...valued € 250 -for sale at $100

 

906. ספר תרומת הכרי Printed Pressburg 1858 ...valued € 250 -for sale at $100

907. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 -for sale at $100

908. ספר אבן שתיה Printed Vilna 1893 ...valued € 250 -for sale at $100

909. שלחן ערוך אורח חיים עם כף החיים Printed Jerusalem 1924 ...valued € 250 -for sale at $100

910. כתר המלך Printed Warsaw 1896 with "stamp" ...valued € 250 -for sale at $100

911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 ...valued € 250 -for sale at $100

912. ספר לבושי מרדכי קדשים Printed Jerusalem 1936 ...valued € 250 -for sale at $100

913. ספר מקור ברוך of Raby Ginzburg Printed 1928 - Kaiden - Lita ...valued € 250 -for sale at $100

 

916. & 911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 [our 2nd copy] ...valued € 250 -for sale at $100

917. שו״ת בצלאל אשכנזי Printed Lemberg 1904 ...valued € 250 -for sale at $100

918. ספר גבול יהודה Printed Poltava 1912 ...valued € 250 -for sale at $100

919. ספר אבני מלואים Printed Lemberg 1816 ...valued € 250 -for sale at $100

920. ספר אור שמח Printed Riga 1926 ...valued € 250 -for sale at $100

 

922. ספר מצל מאש Printed Pressburg 1878 ...valued € 250 -for sale at $100

 

924. ספר שערי ציון חלק ג Printed Petrikov 1931 ...valued € 250 -for sale at $100

925. הים התלמוד Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 -for sale at $100

926. שו״ת אבן יקרה עם מלואת אבן Printed Lemberg 1894 and signed by the author as a gift to the Arugas Habosem ...valued € 750 - for sale at €500

927. נחלת אהרן Printed Montevideo Uruguay 1951 by Reb Aaron Milevsky ...valued € 250 -for sale at $100

928. ספר שו״ת זכרון יהודה Printed 1923 Budapest ...valued € 250 -for sale at $100

929. ספר זכרון יעקב Printed Vilna 1874 ...valued € 250 -for sale at $100

930. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 ...valued € 250 -for sale at $100

931. ספר אהל שם Printed Vilna 1910 ...valued € 250 -for sale at $100

932. ספר מלא הרועים Printed Warsaw 1880 with stamp of Przemysl ...valued € 250 -for sale at $100

933. אמונת זרעים Printed Warsaw 1928 ...valued € 250 -for sale at $100

934. ספר שאילת יעבץ Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 -for sale at $100

935. ספר עצמות יוסף Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 -for sale at $100

936. ספר באר מים חיים Printed Vilna 1901 ...valued € 250 -for sale at $100

937. שו״ת פרי השדה חלק רביעי Printed Tolna Hungary 1915 with signature ...valued € 250 -for sale at $100

938. שו״ת עדת יעקב Printed Jerusalem 1934 ...valued € 250 -for sale at $100

 

939. שו״ת טוב טעם ודעת of Reb Shlomo Kluger Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 -for sale at $100

940. ספר חתם סופר חלק ששי Printed Vienna 1911 by J Schlesinger ...valued € 250 -for sale at $100

941. ספר העיטור Printed 1860 Lemberg - numerous stamps ...valued € 500 -for sale at $100

 

943. ספר שבות יעקב Shvus Ya'akov of Reb Ya'akov Reischer - Printed Lemberg 1897 - 3 volumes bound together ...valued € 250 -for sale at $100

944. ספר אבני מלואים Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 -for sale at $100

945. תשובות כתב סופר volumes bound together Printed Pressburg 1873 ...valued € 250 -for sale at $100

 

947. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 -for sale at $100

948. שו״ת מהר״ש vol 4 - R' Shmuel Engel Printed by David Halpern, Kosice 1929 ...valued € 250 -for sale at $100

949. שו״ת אהל יהושע Printed by Zupnik, Drohobycz, Galicia 1901 ...valued € 250 -for sale at $100

950. ספר עין יצחק השני Printed Vilna 1895 ...valued € 250 -for sale at $100

951. ספר מנחת יוסף חלק א הלכות שחיטה ובדיקות Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 -for sale at $100

 

953. שו״ת פרי השדה חלק א וחלק ב Printed Bonyhad - Tolna - Hungary on 1906 ...valued € 250 -for sale at $100

954. ספר ציץ הקדש Printed Jerusalem 1920 ...valued € 250 -for sale at $100

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €500

956. ספר עטרת חכמים Printed in 1899 Podgorze, Krakow by M Rosen Rzeszow ...valued € 250 -for sale at $100

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €500 -for sale at $100

958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926 ...valued € 250 -for sale at $100

959. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued € 250 -for sale at $100

960. שו״ת בית אב ספר ראשון Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 -for sale at $100

961. ספר ברכת אהרן על מס׳ ברכות Printed Drohobycz 1913 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862 ...valued over € 250 -for sale at $100

965. שו״ת ספר זרע אברהם Printed Bilgoria 1920 ...valued over € 250 -for sale at $100

966. ספר מנחת ישראל על מס׳ עירובין Printed Bardiov Slovakia 1927 by Blayer ...valued over € 250 -for sale at $100

967. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued over € 250 -for sale at $100

968. ספר שדי חמד Volume 2 Printed Warsaw 1900 ...valued over € 250 -for sale at $100

969. ספר שדי חמד Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 -for sale at $100

970. שו״ת רבי עקיבא איגר Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

971. ספר תשובה מאהבה Printed 1912 Kassa Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

972. ספר שערי דורא השלם Printed 1940 - Slovenia / Jugoslavia ...valued over € 250 -for sale at $100

973. ספר דרכי משה ספר ראשון Printed Antwerpen 1925 ...valued over € 250 -for sale at $100

974. ספר דרשות מהרי״ח ע״י ישראל חיים דייכעס Printed Leeds England 1920 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

975. שו״ת ערוגת הבשם Printed Satmar - Satu-Mare Romania 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

976. שו״ת שמן רוקח Printed 1909 Satmar Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

977. שו״ת פרי השדה חלק שלישי Printed 1913 Pecs Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

978. ספר באר מרדכי Printed 1927 Galanta ...valued over € 250 -for sale at $100

979. ספר גליוני הש״ס על סדר זרעים Printed 1924 Vienna ...valued over € 250 -for sale at $100

981. ספר בית שמואל אחרון Printed Petrikov 1903 ...valued over € 250 - for sale at $100 - $55

982. ספר נפש חיה Printed Lvov Lemberg 1932 by Margulies ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

984. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed 1860 - 5622 in Berlin Julius Zeitenfeld ....for sale at $100

985. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim & משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....for sale at $100

986. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....for sale at $100

987. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Amsterdam 1733 ....for sale at $100

 

988. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed Warsaw / Stettin 1863 ....for sale at $100

989. ספר השל״ה שני לוחות הברית printed 1910 Hungary ....for sale at $100

990. ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni complete on Torah printed Warsaw 1876 with stamp of Liverpool Beth Hamedrash ....more details €400 - $500

 

991. עין יעקב חלק חמישי printed Vilna 1883 with stamp of Polische synagoge Konigsberg ....for sale at $100

992. ספר מנורת המאור printed Vilna 1873....for sale at $100

993. ספר מנורת המאור printed Vilna 1875 ....for sale at $100

994. ספר מנורת המאור printed Vilna 1878 ....for sale at $100

 

996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764....for sale at $100

 

אלו מציאות

Bargain Antique Seforim

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר