עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Open for Full Time Business - Always ready to listen to all offers - Please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

 

אלו מציאות Bargains for €40 USD$ 55

Genuine Bargain Antique Jewish Books

Including Worldwide Shipping with online tracking

 

All these bargain Seforim are authentic European Antique Seforim, but due to condition, maybe some missing pages or lack of information on these seforim, dates authors etc., we are making ALL of these seforim available @ € 40 - USD $55 each including shipping to anywhere in the world.

 

We're doing deals - and - reduced lots of prices to €40 - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

As we're negotiating the sale of the website - hence clearance sale of 70% of all seforim from our website ....

 

 

 

268. תורת משה Chassam Sofer volume II Shmos Printed Pressbourg 1881 REDUCED to €40 - $55

269. זקן אהרן Printed 1904 Munkacs REDUCED to €40 - $55

246. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Volume I Printed Vilna 1911 REDUCED to €40 - $55

247. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1874 - Volume I and II REDUCED to €40 - $55

 

 

 

250. אשי משה Printed Jerusalem 1908 REDUCED to €40 - $55

253. עצמות יוסף Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

254. מחזור לשלש רגלים Printed Vilna 1874 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 REDUCED to €40 - $55

257. רמבם הלכות שבת unknown year and place of printing THICK quality paper circa 1850's REDUCED to €40 - $55

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 REDUCED to €40 - $55

260. ייטב לב Printed Izmir 1868 REDUCED to €40 - $55

 

 

261. שמע יעקב Printed Leek, Holland 1860 REDUCED to €40 - $55

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 REDUCED to €40 - $55

264. שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905 REDUCED to €40 - $55

265. חידושי מסכת שבועות להריטבא Printed Lemberg 1828 REDUCED to €40 - $55

 

 

266. יגל יעקב Printed Miskolc 1938 REDUCED to €40 - $55

267. נימוקי רידב״ז Printed Chicago USA 1904 REDUCED to €40 - $55

 

 

270. קול אליהו of the Vilna Goan Printed Jerusalem 1948 by Rabbi Shmuel Waxman REDUCED to €40 - $55

271. דברי שאול on Torah Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

272. תבואות שור Printed Lemberg 1870 REDUCED to €40 - $55

273. אמרי השכל Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

274. כרם הצבי of Rabbi Ferber Printed Poland 1924 REDUCED to €40 - $55

 

 

275. ספר ישועות חיים Printed Warsaw 1898 REDUCED to €40 - $55

276. ספר זבחי רצון unknown place and year of printing REDUCED to €40 - $55

277. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 REDUCED to €40 - $55

278. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn - stamps and signatures REDUCED to €40 - $55

 

 

279. שו״ת נודע ביהודה Printed Vilna 1904 REDUCED to €40 - $55

280. חזון איש חשן המשפט Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

281. ספר אורח נאמן both volumes by מנחם נתן אויערבאך Printed Jerusalem 1924 REDUCED to €40 - $55

 

 

283. מקור חיים עם מגן האלף על הלכות פסח Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

284. ספר תפארת מנחם Printed Lvov Lemberg 1875 REDUCED to €40 - $55

285. שו״ת זכרון יהודה Printed 1928 Satoraljaujhely REDUCED to €40 - $55

 

 

287. ספר יורה דעה מליחה בשר וחלב תערובות Printed Lemberg 1928 REDUCED to €40 - $55

288. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn REDUCED to €40 - $55

289. ספר זבד טוב Printed Przemysl [Premishlan] 1899 = with stamp of Rabbiner Snyders of Basel IRG REDUCED to €40 - $55

290. ספר גרש ירחים על מס׳ גיטין Printed Petrikov 1899 bound together with ספר שו״ת מהרא״ל Printed Warsaw 1903 REDUCED to €40 - $55

 

 

291. ספר מגיד משרים ע״י יוסף קארו Printed Petrikov 1929 REDUCED to €40 - $55

293. מס׳ אבות עם מדרשי אותיות דרבי עקיבא R' Noach of Kobrin Printed Warsaw 1878 REDUCED to €40 - $55

294. ספר דברי יחזקאל שרגא of Shraga Halberstam Shinava Stropkov Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

 

 

295. ספר זהר תורה ־ויקרא by Rabbi Yidel Rosenberg Printed New York 1925 REDUCED to €40 - $55

296. ספר ילקוט הגרשוני Printed Sighet 1922 REDUCED to €40 - $55

297. ספר תנובת יהודה Printed Krakow 1896 REDUCED to €40 - $55

298. ספר רץ כצבי חלק א & ב Printed Lublin 1928 REDUCED to €40 - $55

299. תשובות מהר״ם בראטענבערג by Rabbiner Moses Bloch Budapest Printed Berlin 1891 REDUCED to €40 - $55

 

 

Seforim from # 800 => # 899

reduced to €40 each - USD$ 55

 

 

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - for sale at €40

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - for sale at €40

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at €40 -$55

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - for sale at €40 - $55

810. טור יורה דעה Printed Amsterdam 1746 ...valued € 250 - for sale at €40 - $55

 

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - for sale at €40 -$55

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at €40 - $55

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - for sale at €40 - $55

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

839. ספר מאיר זכרון ישעיה Printed Vilna 1912 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 - for sale at €150 - $200

841. ספר דברי חפץ Printed Warsaw 1896 - signed ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

842. ספר אור הישר Printed Przemysl 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

843. ספר דמשק אליעזר Printed Vilna 1911 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

845. ספר יחזקאל In Hebrew & German - Printed in PEST [Budapest] 1865 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

846. ילקוט סופר by R' yosef Sofer of Pecs Hungary Printed 1894 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

847. ספר חמד אל'ים Printed Livorno 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London - Printed Poland 1939 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

849. ספר ברכת הבית Printed Munkacs 1911 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

851. ספר חוט המשולש על מס׳ אבות Printed 1930 Turna Slovensko by Rabbiner Herman Schlesinger of Bodrogkeresztur Hungary ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

853. ספר סיפורי מעשיות - original Breslov Sefer printed 1949 New York ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

857. פסיקתא לרב כהנא Printed 1868 Lyck [Leek] by Salomon Buber Lemberg - Lvov ... for sale at €40 - $55

 

 

858. ספר אוצר אגדות printed 1882 Pressburg ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

860. ספר אשי משה printed Jerusalem 1908 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

861. מאסף קובץ הבאר Printed Zamosc 1928 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

862. תורה מציון Printed Jerusalem 1901 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

863. חידושי הריטב״א על מס׳ פסחים Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

864. ספר דם זבחים by Rabbi Beatus Skulsk Printed 1930 Kaliska ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

866. תפארת יהונתן of יהונתן אייבשיץ printed Lemberg 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

868. ספר מטה אפרים of Ephraim Zalman Margulis Printed Warsaw 1865 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

869. אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מס׳ מגילה Printed Petrikov 1910 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

870. ספר עקבי חיים Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

871. ספר תנחומא בר יצחק Printed Jerusalem 1934 - signed and stamped by author ...valued over €400 - for sale at €150

872. ספר מאסף רבני הבאר Printed Warsaw 1938 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

874. חק לישראל ויקרא ־ מצורע Printed Warsaw Lewis-Epstein 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

875. ספר יד מלאכי Printed Berlin 1856 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

876. חק לישראל חקת ־ מסעי Printed 1898 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

877. ספר משכנות ישראל Printed Vilna 1899 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

878. ספר חמדת ישראל בית יהודא printed Petrikov 1903 signed and stamped ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

879. שו״ת כפי אהרן Printed Munkacs 1933 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

881. תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב Printed Cluj Klausenburg Romania 1923 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

884. שירי תפארת Printed Prag 1809 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני Printed Lemberg 1862 [incomplete] ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

886. ספר מאמרים - unknown year and place of printing ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

887. שיר השירים Printed Warsaw 1876 - stamp of Rabbiner Synders Basel IRG ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

888. ספר חיי עולם Printed Krakow 1885 by Arun Faust ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

890. ספר אהל יעקב on Torah of Dubno Maggid printed Warsaw 1880 ..valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

893. ספר שמות ־ לובלין Chumash Shmos printed Lublin 1875 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

 

More Seforim reduced to €40 each - USD$ 55

Clearance Sale

Our programmer has REDUCED the price of over 400 Seforim on the following pages ....

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 9] [Page 11] [Page 12] [Page 13]

 

 

 

 

Seforim from catalog # 700 => # 799

reduced to €40 each - USD$ 55

 

 

700. ספר נביאים Hebrew & German Nevi'im by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1843 ...valued € 250 - reduced to just €40 - $55

701. כתובים Hebrew & German Kesuvim by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1848 ...valued € 250 - reduced to just €40 - $55

702. חובת הלבבות Chovos Halevovos in Hebrew and German translated by Baumgarten Printed Hamburg 1922 by George Kramer ...valued € 250 - reduced to just €40 - $55

704. Allgemeine Encyclopadie - Juden - Judische literatur Printed Leipzig 1850 - with stamp of Cossman Werner Bilbliotek der Israel Kultsgemeinde Munchen ...valued € 250 - reduced to just €40 - $55

706. מנחת שבת Sefer Minchas Schabbos with Pirkei Avos in German by J Heiman Caro - Rabiner of Wloclawek printed in Petrikov 1879 .valued € 250 - reduced to just €40 - $55

 

 

707. ספר מעריך - of Menachem de Lonsano with introduction of Aron - Adolph Jellinek - printed Leipzig 1853 by A.M Colditz ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

708. מי נח Drashos of Rabbi Noach Mannheimer נח מנהיימער written by Ephraim Kotner Printed Vienna 1865 by Jacob Schlossberg - combined and bound together with שיר השירים עם מלבים Printed Warsaw 1876 ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

709. ספר אור תורה ע״י מרדכי חיים זעליגזבערג drashos of Haftoras - printed FrankFurt by Bronner in 1863 ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

 

 

710, 711 & 712 - just 3 Volumes of Mishnayos - Hebrew - German Translation

Printed in Wiesbaden by H Kanel - Berlin 1922 & 1933

 

710. סדר נשים Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Dr M Petuchowski and Rabbiner Dr Simon Schlesinger ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

711. סדר קדשים Printed Berlin 1922 - translated by Rabbiner Dr J Cohn ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

712. סדר טהרות Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Prof Dr David Hoffmann of Berlin, Rabbiner Dr John Cohn, Breslau, and Rabbiner Dr Moses Auerbach of Berlin ...valued over € 200 - reduced to just €40 - $55

 

 

713. ספר כלי חמדה על התורה דברים Printed Petrikov 1922 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877- signed Yudah Yona Reich 1943 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

715. ספר דברי חיים ברעזין Printed Vilna 1898 - stamp of Scarborough Synagogue ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

 

716. ספר מאסף דרושי ע״י סגלוביץ ־ ראדישץ printed Vilna 1912 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

717. ספר ראשון לציון של חיים בן עטר printed Warsaw 1896 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

718. ספר חיי אדם printed Vilna 1864 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

 

719. ספר תנחומא בר יצחק printed Jerusalem 1928 in hebrew and english by Rabbi Theodore Ostroff of London ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

720. ספר נצר חסד על מס׳ אבות ע״י יצחק אייזיק סאפרין קאמרנא printed palestine 1946 in memory of Yakov Gruber murdered in Budapest in 1944 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

721. ספר שיח אליעזר printed Vilna 1906 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

 

722. ספר מעדני שמואל printed Lodz 1928 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

723. ספר באר מים printed Whitechapel London 1920 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

724. ספר דברי יחזקאל of Shinova Rov R' Halberstam printed Krakow 1922 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

 

725. ספר מליצי אש printed 1932 - two volumes - by Rabbi Abraham Stern, Nove-Zamky Czechoslovakia ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

726. ספר שער שמעון printed circa 1920 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

727. ספר עילוי נשמות printed Jerusalem 1932 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

 

750. מדרש רבה ספר ויקרא עם פּירוש מתנות כהונה Medrash RabaVakyikra and Shir Hashirim Printed Vilna 1897 ..valued € 250 - reduced to €40 - $55

751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah printed Lublin 1898 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos] ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

753. קומץ המנחה על התורה - vol I Printed Satu-Mare Romania 1938 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

757. ספר יערות דבש Printed Warsaw 1929 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

758. ספר יערות דבש Printed Lemberg 1859 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

765. ספר חמדת שלמה - unknown place and year printing ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

766. ספר שמן המור Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

769. ספר שער אפרים Printed Lemberg 1910 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

770. ספר מעיין החכמה Printed Krakow 1897 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

771. ספר מנחת יהודא printed 1940 kiskoros Hungary ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

772. ספר אהל יעקב Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

775. תולדות נח Printed Vilna 1888 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

776. כתב משה על התורה Printed Budapest 1889 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

777. ספר תפארת יהונתן Printed Lemberg 1866 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

778. קיצור תורת משה אלשיך - unknown place and year printing circa 1750 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

783. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1924 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

784. מדרש משלי Printed Vilna 1893 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

785. מדרש רבה במדבר Printed Lemberg 1858 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

786. מדרש תנחומא ויקרא Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר