עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl

an original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Paperback

30 pages

Size 16 cm x 11 cm x 0.2 cm

Weighs 40 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר