עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#768. ספר סייעתא דשמיא bound together with

ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך

and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910

SOLD

 

 

 

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

75 + 36 + 25 + 20 double sided pages - 4 volumes bound together

Size 21 cm x 14 cm x 2.5 cm

Weighs 500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר