עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#327. מדרש רבינו בחיי על התורה - Vol I & II - same price each

Printed 1941 Grossvardin NagyVarad

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

180 double sided pages

Size 25 cm x 17 cm x 3 cm

Weighs 760 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר