עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר עיטור בכורים
ערוך לנר על מסכת סוכה

#2 Sefer Itur Bikurim

Sefer Aruch LeNer on Mesechta Succah

Printed 1857 in Altona, Germany

Valued at € 400 - reduced special price - USD$100

Sefer Itur Bikurim - Sefer Aruch LeNer by Rabbi Aharon Yakov Ettlinger and includes "Sefer Bikurei Yakov"

Printed 1857 by Gebruder Bonn in Altona, Germany

160 double sided pages [ie 320 pages]

Size 27cm x 21 cm x 1.8 cm

Weighs 530 grams

Good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

NO cover and some slightly frayed edges on some pages

Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר