עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Open for Full Time Business - Always ready to listen to all offers - Please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net - all enquiries welcome - please check availability prior to purchase

Special & Unique 1st Edition Printed

European Antique Jewish Books

This page will now be catalogued with Seforim which we think are very unique and special

 

Seforim Printed Prior to 1800 - 5560 - התק״ס

All the seforim printed prior to 1800 - Jewish year 5560 - are detailed on a "New Page"

 

 

1. תורה ספר ויקרא Torah Chumash Sefer Vayikra Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale €500

3. ספר מגישי מנחה חלק ראשון נביאים ראשונים Sefer Megishei Mincha Volume I on Nevi'im Rishonim printed Amsterdam 1753 ... valued at € 2000 for sale €500

4. ספר לחם הפנים על שולחן ערוך נדפס פיורדא Sefer Lechem haPanim printed Fiorda Furth 1737 ...valued at € 2,500 - for sale €500

 

 

 

33. מדרש שוחר טוב נדפס באמשטרדם Midrash Shocher Tov printed Amsterdam 1729 ... SOLD

95. אלשיך על התורה ספר בראשית , Sefer Alshich on Torah Sefer Breishis printed in Amsterdam 1764 ...

SOLD

110. ספר בראשית נדפס אופיבאך Sefer Breishis Printed Offenbach 1798 ... SOLD

 

 

 

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 bargain at €150

359. ספר דברים אבן עזרא Torah Chumash Devorim with Ibn Ezra Printed in Frankfurt Oder, Germany 1755 ....valued € 500 for sale at €150

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued € 250 for sale at €150

 

 

381. מחזור שלש רגלים incomplete printed 1750 Furth ...valued over €100 - for sale at €40

386. מדרש שמות ויקרא - ספר הילקוט unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at €150

388. שמחת יום טוב of Yom Tov Elgazu Printed Saloniki 1794 ...valued over €300 - for sale at €150

 

 

391. שלחן ערוך אורח חיים unknown year - circa 1750 ...valued over €100 - for sale at €40

392. ספר שדה הארץ ח״ג Printed Livorno 1784 ...valued over €500 - for sale at €150

 

 

393. שו״ת על יורה דעה חלק שני Printed Amsterdam 1733 ...valued over €300 - for sale at €150

394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827 ...valued over €300 - for sale at €150

395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at €150

 

 

398. ברכת הזבח on מס זבחים מנחות printed circa 1710 Amsterdam ...valued over €300 - for sale at €150.

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - Printed Amsterdam 1746 ....more details €150

470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim Printed Amsterdam 1774 ....more details €150

 

 

523. ספר תרומת הדשן Printed Furth 1778 ...valued over € 500 - for sale at €100

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ... for sale at €100

389. טור יורה דעה Printed Berlin 1764 ...valued over €300 - for sale at €150

 

 

529. ספר דברי שמואל - unknown place and year of printed - circa 1800 ... for sale at €100

530. ספר חכם לב Printed Furth 1693 ... for sale at €100

 

 

652. מסכת ברכות & משניות זרעים Mesechta Brachos Printed Amsterdam 1752....valued €1000 for sale at €500

655. מסכת שבת Mesechta Shabbos Printed in Berlin / Frankfurt-Oder in 1734 ....SOLD

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €500 - for sale at €150

 

 

676. מסכת בבא קמא & מסכת בבא מציעא Talmud Bava Kama & Bava Metyziya Printed Amsterdam 1764 - stamp of Jews College Library London ....SOLD

778. קיצור תורת משה אלשיך - unknown place and year printing circa 1750 ...valued € 250 - for sale at €150

810. טור יורה דעה Printed Amsterdam 1746 ...valued € 250 - for sale at €150

 

 

817. משנה למלך Printed Hamburg 1790 ..valued € 250 - for sale at €150

830. ספר חידושי רבינו נסים מס׳ גיטין Printed Berlin 1778 ...valued over € 500 - for sale at €150 - $200

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €500

 

 

823. ספר מאורי אש including ספר כתנות אור and אור חדש Printed 1684 Amsterdam ...valued € 500 - for sale at €150

824. ספר מאיר עיני חכמים Printed 1760 ...valued € 500 - for sale at €150

 

 

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €500 - for sale at €150

 

 

This whole new website is "almost" complete with over 900 European Antique Books

[Torah] [Mishna] [Hagada] [Talmud] [Prayer Books] [Halacha] [Sha'alos uTeshuvos שו״ת]

[מדרש על התורה & מפרשים על התורה] [Chassidus] ["Elegant, Ornate & Modern Reprints"] [Kabala]

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10] [Page 11] [Page 12]

[Page 13] [Bargain Seforim €40 Euro מציאות ] [Bargain Seforim €100 Euro מציאות ] [Bargain items for €150 Euro]

[Handwritten books & Parchments] [ מזוזות Mezuzah's ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר