עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Seforim Printed Prior to 1800 - 5560 - התק״ס

 

From 10th September 2017 - we will be uploading approx 500 seforim from our Salzburg collection including

Lots of signed & stamped seforim, 18th century, handwritten manuscripts and letters from GEDOLIM

 

 

Most of the Seforim on this website on the full Catalog are printed between 1800 => 1940.

All the seforim printed prior to 1800 - Jewish year 5560 - are detailed here on this page

 

More seforim 18th century will be online in 2018

 

 

70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz Printed Brunn - Regensburg 1764 - valued € 2,000 - for sale €400 - $500

120. זולצבאך מחזור חלק שני , Sulzbach Machzor 2nd Volume for Pesach, Shavuos & Succos Prayers printed Sulzbach 1770 ... valued at €2000 - for sale €400 - $500

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1724 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine ... valued at €2000 - for sale at €1200 - $1500

 

 

122. חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך Chumash printed Sulzbach printed 1824 ... valued at €2000 for sale €400 - $500

123. כתב יד ספר קב הישר Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1707 ... valued at $40,000 - price on application - call to discuss

145. תורה עם נביאים ראשונים עם חמש מגילות נדפס ליוורנו Torah Chumash with 5 Megillos and Nevi'im Rishonim printed 1833 in Livorno ...valued at €2,500 - for sale €1200 - $1500

 

 

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale at €400 - $500

154. ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769 ...for sale €400 - $500

155. חמשה חומשי תורה ספר בראשית נדפס לעמבערג Sefer Breishis printed Lemberg 1825 ...for sale € 400

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $500 - 400 euro

 

 

355. תורה חמשה חומשי תורה With Rashi and שפתי חכמים - Printed in Vienna by Anton Schmid 1812 - incomplete set of Chumashim 4 volumes [Shmos is missing] [in red binding in above photo] .... valued € 800 - for sale at €400 - $500

 

All Seforim priced over €400 - $500

Are reduced to €300 - $400

Ask - email me to confirm - but - all expensive seforim - are now available at $400 including delivery

 

 

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale $400

3. ספר מגישי מנחה חלק ראשון נביאים ראשונים Sefer Megishei Mincha Volume I on Nevi'im Rishonim printed Amsterdam 1753 ... SOLD

4. ספר לחם הפנים על שולחן ערוך נדפס פיורדא Sefer Lechem haPanim printed Fiorda Furth 1737 ...SOLD

 

 

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $400

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 REDUCED to €40 - $55

359. ספר דברים אבן עזרא Torah Chumash Devorim with Ibn Ezra Printed in Frankfurt Oder, Germany 1755 ....valued € 500 for sale at €150

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued € 250 for sale at €150

 

 

386. מדרש שמות ויקרא - ספר הילקוט unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at €150

388. שמחת יום טוב of Yom Tov Elgazu Printed Saloniki 1794 ...REDUCED to €40 - $55

 

 

391. שלחן ערוך אורח חיים unknown year - circa 1750 ...REDUCED to €40 - $55

392. ספר שדה הארץ ח״ג Printed Livorno 1784 ...valued over €400 - $500 - for sale at €150

 

 

393. שו״ת על יורה דעה חלק שני Printed Amsterdam 1733 ...valued over €300 - for sale at €150

394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827 ...valued over €300 - for sale at €150

395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - for sale at €150

 

 

398. ברכת הזבח on מס זבחים מנחות printed circa 1710 Amsterdam ...valued over €300 - for sale at €150.

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - Printed Amsterdam 1746 ....more details €150

470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim Printed Amsterdam 1774 ....more details €150

 

 

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ... for sale at €100

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €400 - $500 - for sale at €150

778. קיצור תורת משה אלשיך - unknown place and year printing circa 1750 ...REDUCED to €40 - $55

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €300 - $400

 

 

823. ספר מאורי אש including ספר כתנות אור and אור חדש Printed 1684 Amsterdam ...valued € 500 - for sale at €150

 

 

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €400 - $500 - for sale at €150

987. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Amsterdam 1733 ....more details €150

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר