עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר תולדות היהודים נדפס ברדיטשוב

#153 Sefer Toldos HaYehidim - Printed in Berditchov 1903

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

272 pages

Size 15 cm x 11 cm x 1.2 cm

Weighs 200 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר