עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שפתי חכמים על מסכת ברכות
חלק ראשון נדפס פרעסבורג

#117 Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos vol 1

Printed in Pressburg 1898

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

 

120 pages

Size 36 cm x 24 cm x 0.5 cm

Weighs 650 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר